Pravidla a Podmínky


Vítejte v aplikaci Nunababy.com! Společnost Nuna vás žádá, abyste si předtím, než vstoupíte na jakoukoli část tohoto webu nebo ji začnete používat, pečlivě přečetli níže uvedené podmínky. Tyto podmínky obsahují ustanovení, na základě kterých vám společnost Nuna poskytuje přístup k tomuto webu a službám na něm nabízeným.

Společnost Nuna si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit a používáním tohoto webu souhlasíte, že budete vázání aktuálními podmínkami a všemi jejich budoucími změnami a dodatky.

Zásady ochrany osobních údajů 

Podrobné informace o tom, jak společnost Nuna používá a chrání informace, které jsou jí na tomto webu poskytnuty, si mžete přečíst na straně obsahující zásady ochrany osobních údajů společnosti Nuna zde.

Změny ceny a popisů

Všechny obrázky a popisy na tomto webu podléhají změnám.

Chyby na webu Nuna

Ceny a dostupnost produktů podléhají změnám bez předchozího upozornění. Chyby budou napraveny tam a poté, co budou zjištěny. Společnost Nuna si vyhrazuje právo odvolat jakoukoli nabídku, zrušit objednávku a napravit jakékoli chyby, nepřesnosti nebo opomenutí v jakékoli nabídce nebo ceně, a to i po předložení objednávky, bez ohledu na to, zda byla objednávka potvrzena a vaše platba zpracována, nebo ne. 

Uživatelský obsah

Sdílením fotografií některým z níže uvedených způsobů:

  • Instagram, Twitter, Facebook a Pinterest s hashtagem #myNuna
  • Přímým načtením fotografií na Nunababy.com
  • Reagováním na požadavek Nuna o práva k fotografiím s hashtagem #myNunafam

Souhlasíte s níže uvedeným:

Právoplatně vlastníte veškerý obsah a informace, které zveřejníte nebo sdílíte prostřednictvím tohoto webu (výše označené jako „uživatelský obsah“, mimo jiné včetně fotografií, videí, e-mailů a komentářů).

Souhlasíte, že společnosti Nuna poskytujete svolení a licenci k reprodukci, zobrazení, provedení, distribuci a jinému použití vašeho uživatelského obsahu v souvislosti s Nunababy.com, stránkami sociálních médií Nuna a dalšími marketingovými účely společnosti Nuna, mimo jiné včetně všech tiskových materiálů, e-mailů, zákaznické a spotřebitelské komunikace, materiálů v obchodech a jiného materiálu.

Nuna může zobrazovat reklamy v souvislosti s vaším uživatelským obsahem nebo na stránkách, kde si vy nebo ostatní můžete prohlížet váš uživatelský obsah, a může používat váš uživatelský obsah k reklamě a propagaci Nuna a Nunababy.com. Licence udělená společnosti Nuna na váš uživatelský obsah je nevýhradní, což znamená, že uživatelský obsah můžete používat pro své vlastní účely, případně jej mohou pro své účely používat ostatní.

Licence společnosti Nuna na váš uživatelský obsah je plně splacená a nepodléhá žádným licenčním poplatkům, což znamená, že společnost Nuna vám v souvislosti se svým používáním vašeho uživatelského obsahu nic dalšího nedluží. Společnost Nuna může uplatňovat svá práva kdekoli na světě. A konečně, licence pro společnost Nuna je trvalá.

Prohlašujete, že:

Vlastníte všechna práva na svůj uživatelský obsah nebo alternativně, že máte právo poskytnout společnosti Nuna výše uvedená práva; že jste zaplatili a zcela zaplatíte jakékoli poplatky nebo jiné platby, které mohou být spojeny s používáním vašeho uživatelského obsahu; a že váš uživatelský obsah neomezuje práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí, práva na publicitu či jiná zákonná práva jakékoli třetí strany.

Odpovídáte za udržování bezpečnosti vašeho uživatelského obsahu a tohoto webu ve vztahu ke všem aktivitám, které nastanou, nebo krokům podniknutým pod vaším uživatelským obsahem nebo v souvislosti s tímto webem.

Společnost Nuna může odmítnout přijmout nebo předávat uživatelský obsah z jakéhokoli důvodu a může odstranit uživatelský obsah z webu z jakéhokoli důvodu.

Ukončení

Společnost Nuna může kdykoli s okamžitou platností ukončit váš přístup k celému webu nebo jeho části, s udáním nebo bez udání důvodu, na základě předběžného upozornění nebo bez něj. Pokud si přejete uzavřít svůj účet, jednoduše přestaňte tento web používat. Ohledně jakýchkoli dotazů ve vztahu k vašim osobním údajům po ukončení a uzavření účtu si prostudujte naše zásady ochrany soukromí.

Vlastnická práva

Souhlasíte, že veškerý obsah a materiály zpřístupněné společností Nuna na tomto webu jsou chráněny autorskými právy, ochrannými známkami, servisními známkami, patenty, obchodními tajemstvími nebo jinými vlastnickými právy a zákony. Pokud k tomu nebudete mít výslovný a písemný souhlas společnosti Nuna, souhlasíte, že nebudete prodávat, udělovat licence, pronajímat, měnit, distribuovat, kopírovat, reprodukovat, přenášet, veřejně vystavovat, veřejně předvádět, publikovat, adaptovat, upravovat nebo vytvářet derivativní díla z těchto materiálů nebo z tohoto obsahu.

Reprodukování, kopírování nebo distribuování jakéhokoli obsahu, materiálu nebo jakýchkoli designových prvků tohoto webu za jakýmikoli jinými účely je přísně zakázáno bez předchozího výslovného a písemného souhlasu společnosti Nuna. Používání obsahu nebo materiálu pro jakékoli účely, které nejsou výslovně povoleny v těchto podmínkách používání, je zakázáno.

Zproštění odpovědnosti

Souhlasíte, že zprostíte odpovědnosti a odškodníte společnost Nuna, její přidružené společnosti a jejich příslušné představitele, členy představenstva, zaměstnance a zástupce (dále jen „strany zproštěné odpovědnosti“) ve vztahu ke všem nárokům, náhradám škod, ztrátám, odpovědnostem, soudním přím, žalobám, požadavkům, řízením (soudním nebo správním) a výdajům (mimo jiné včetně přiměřených honorářů právníků), které jim budou hrozit, které budou tvrzeny nebo podány jakoukoli třetí stranou proti některé ze stran zproštěných odpovědnosti a které vzniknou na základě vašeho používání nebo ve vztahu s vaším používáním tohoto webu nebo z důvodu jakéhokoli porušení těchto podmínek z vaší strany. Podmínky obsažené v této části budou platné i po ukončení platnosti těchto podmínek.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VEŠKERÉ MATERIÁLY, INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY OBSAŽENÉ NA TOMTO WEBU NEBO DOSTUPNÉ PŘES TENTO WEB (DÁLE JEN „OBSAH“) SE POSKYTUJÍ „TAK, JAK JSOU“, A „TAK, JAK JSOU K DISPOZICI“. TENTO WEB A OBSAH JSOU POSKYTOVÁNY BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK VLASTNICKÉHO TITULU, NEOMEZOVÁNÍ PRÁV, PRODEJNOSTI A V HODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A VEŠKERÝCH ZÁRUK MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH Z DŮVODU PROVEDENÍ NEBO VYUŽITÍ OBCHODU; VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ ZÁRUKY JSOU VÝSLOVNĚ ODMÍTNUTY. SPOLEČNOST NUNA A JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELE LICENCÍ A DODAVATELÉ NEZARUČUJÍ ŽE: (A) OBSAH JE AKTUÁLNÍ, PŘESNÝ, ÚPLNÝ, SPOLEHLIVÝ NEBO SPRÁVNÝ; (B) TENTO WEB BUDE BEZPEČNÝ NEBO DOSTUPNÝ V URČITOU KONKRÉTNÍ DOBU NEBO V URČITÉM KONKRÉTNÍM MÍSTĚ; (C) VEŠKERÉ VADY NEBO CHYBY BUDOU NAPRAVENY; (D) OBSAH NEOBSAHUJE VIRY ANI JINÉ ŠKODLIVÉ KOMPONENTY; NEBO (E) VÝSLEDKY POUŽÍVÁNÍ WEBU BUDOU ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM. VAŠE POUŽÍVÁNÍ TOHOTO WEBU JE ZCELA NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO.

SPOLEČNOST NUNA (ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, POSKYTOVATELÉ LICENCÍ A DODAVATELÉ) NEPONESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST OHLEDNĚ PŘEDMĚTU TÉTO SMLOUVY, BEZ OHLEDU NA FORMU JAKÉHOKOLI NÁROKU NEBO ŽALOBY (AŤ JIŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, NEDBALOSTI, PŘÍSNĚ VYMEZENÉ ODPOVĚFDNOSTI NEBO JINAK) ZA JAKÉKOLI (A) ZÁLEŽITOSTI MIMO JEJÍ PŘIMĚŘENOU KONTROLU, (B) ZTRÁTY NEBO NEPŘESNOST DAT, ZTRÁTY NEBO PŘERUŠENÍ POUŽÍVÁNÍ NEBO NÁKLADY NA NÁKUP NÁHRADNÍ TECHNOLOGIE, ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, NEBO (C) NÁHRADY ŠKOD PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, SANKČNÍ, NÁHODNÉ, NA ZÁKLADĚ SPOLEHNUTÍ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ, MIMO JINÉ VČETNĚ ZTRÁTY OBCHODNÍ PŘÍLEŽITOSTI, VÝNOSŮ, ZISKU NEBO DOBRÉ POVĚSTI, I KDYŽ SPOLEČNOST NUNA BYLA NA MOŽNOST TAKOVÉ NÁHRADY ŠKODY UPOZORNĚNA. TATO OMEZENÍ NEZÁVISÍ NA JINÝCH USTANOVENÍCH TÉTO SMLOUVY A PLATÍ BEZ OHLEDU NA SELHÁNÍ JAKÉHOKOLI NÁPRAVNÉHO OPATŘENÍ UVEDENÉHO V TÉTO SMLOUVĚ.

PLATNÉ PRÁVO A JURISDIKCE

Používáním jakékoli části tohoto webu souhlasíte s tím, že tyto podmínky se řídí holandským právem a budou podle něho vykládány, kromě ustanovení týkajících se kolize právních norem. Výslovně souhlasíte s tím, že výhradní jurisdikcí pro veškeré nároky nebo žaloby vzniklé na základě těchto podmínek používání nebo vašeho používání tohoto webu nebo v souvislosti s nimi budou uplatňovány pouze u soudů se sídlem v Haagu, v Holandsku. Dále souhlasíte a podrobujete se osobní jurisdikci těchto soudů pro účely rozhodování o takovém nároku nebo žalobě mezi vámi a společností Nuna.  Používání webu není schváleno v jakékoli jurisdikci, která neumožňuje uplatnění všech ustanovení těchto podmínek používání, mimo jiné včetně tohoto bodu.

Ohledně jakýchkoli dotazů týkajících se výše uvedeného nás prosím kontaktujte