Zásady ochrany osobních údajů


Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) stanoví, jak společnost Nuna používá a chrání veškeré informace, které jí poskytnete při používání těchto webových stránek. Společnost Nuna (my, námi, naši) se zavazuje k zajišťování ochrany vašich osobních údajů.

Jestliže vás při používání těchto webových stránek požádáme o poskytnutí určitých informací, podle kterých můžete být identifikováni, můžete si být jisti, že tyto budou použity pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Společnost Nuna může tyto zásady občas změnit aktualizací této stránky. Tuto stránku byste měli občas překontrolovat, abyste zajistili, že znáte naše aktuální postupy pro ochranu osobních údajů.

Jestliže máte jakékoli otázky k zásadám ochrany osobních údajů či podmínkám, kontaktujte nás prosím na adrese info@nunababy.com.

Výrazy „Nuna“, „my“ nebo „nás“ označují vlastníka těchto webových stánek, jehož sídlo je:

Nuna International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178-C
2352 JD Leiderdorp, Nizozemí

Jak od vás shromažďujeme informace

Informace o vás můžete shromažďovat z různých zdrojů třemi hlavními způsoby:

 1. Poskytnete nám informace: Získáme od vás informace, když nám je zašlete prostřednictvím našich webových stránek.
 2. Informace shromažďujeme automaticky: Určité typy informací automaticky shromažďujeme, když navštívíte naše stránky nebo zakoupíte naše produkty. Například automaticky shromažďujeme informace o internetové nebo jiné síťové činnosti, když používáte naše webové stránky v souladu s popisem v těchto zásadách.
 3. Shromažďujeme informace z jiných zdrojů: Informace o vás můžete získat z vnějších zdrojů. Například o vás můžeme získat komerčně dostupné od třetích stran, jako jsou e-mailové seznamy třetích stran pro reklamní a marketingové účely, nebo kontaktní a obchodní informace, když zakoupíte naše produkty prostřednictvím našich maloobchodních partnerů. Informace můžeme také obdržet od třetích stran, které pro nás poskytují služby, prostřednictvím souborů cookie a dalších technologií, jak je jinak uvedeno v těchto zásadách.

Co shromažďujeme

Během posledních 12 měsíců jsme stanovili následující kategorie osobních informacích a tyto informace o vás můžeme shromažďovat:

 • Osobní identifikační údaje, včetně vašeho jména a kontaktních informací;
 • Kategorie osobních informací definovaných v Obecném nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen „GDPR“);
 • Obchodní informace;
 • Informace o internetové či jiné síťové činnosti, včetně následujících:
  • IP adresy;
  • Data a času;
  • Prohlížeče;
  • Uživatelského agenta;
  • Operačního systému používaného zařízení;
 • Zeměpisných údajů; a
 • Závěrů, jako jsou vaše preference a zájmy k použití při vytvoření uživatelského profilu.

Kromě výše uvedených údajů mohou být při používání našich webových stránek na pevný disk vašeho počítače umístěny soubory cookie a tzv. objekty úložiště HTML5 v rozsahu vámi uděleného souhlasu v řádku o souborech cookie zobrazeného při návštěvě našich stránek. Soubory cookie a objekty úložiště jsou malé soubory, které nám a určitým třetím stranám poskytují určité informace. Účelem souborů cookie je vylepšit služby našich webových stránek, zjednodušit jejich používání, zefektivnit ho, přizpůsobit ho vašim potřebám a pomoci nám s analýzou využití webových stránek, atd.

Pro další informace o souborech cookie používaných na našich webových stránkách, viz. zásady použití souborů cookie.

Co děláme s informacemi, které získáme

Vaše získané informace používáme pro následující účely a na základě následujících oprávnění:

 • Osobní informace zpracováváme v souladu s ustanoveními nařízení GDPR
 • Osobní informace zpracováváme k plnění smluvních povinností v souladu se čl. 5, odst. 1, písm. b nařízení GDPR, zvláště pak zpracování objednávek, platby a reklamace, které můžete provádět prostřednictvím našich stránek.
 • Osobní informace zpracováváme za účelem našich legitimních zájmů podle čl. 6, odst. 1, písm. f Nařízení GDPR, zejména pro vyšetřování a vymáhání nebo obraně právních nároků - včetně vymáhání pohledávek, obrany v případě právních sporů, porušení zákona nebo dohod a dodržování příslušných platných zákonů a právních postupů, nebo, pokud se v dobré víře domníváme, že je nutné plnění určitého zákona, nebo jiné zpřístupnění informace, aby se zabránilo podvodu za účelem snížení úvěrových rizik, spolupráce s orgány pro stanovení zásad a jinými vládními úřady, nebo ochrana práv, majetku nebo bezpečnosti návštěvníků našich webových stránek nebo veřejnost - a pro reklamu, pokud jste nezamítli používání vašich údajů, a za účelem vytváření statistik ke zlepšení kvality a bezpečnosti našich produktů a služeb.
 • Osobní informace zpracováváme na základě vašeho souhlasu v souladu se čl. 6, odst. 1, písm. a nařízení GDPR pro určité účely, jako jsou: zasílání bulletinů; personalizace webových stránek, přizpůsobené nabídky a reklama; podpora procesů souvisejících s používáním webových stránek; pro údržbu a pro analytické účely, abychom mohli optimalizovat vaše používání a nabídky; interně pro účely vedení záznamů, jako je údržba nebo obsluha zákaznických účtů; pro krátkodobá, přechodná použití, jako je reklama na základě chování; ověřování vašich údajů za účelem ochrany a stíhání osob odpovědných za škodlivé, klamné, podvodné nebo nezákonné činnosti; řešení poruch provozní funkčnosti a detekce bezpečnostních incidentů v našich systémech; poskytování analytických služeb; interně pro výzkum související s technickým rozvojem; a pokud provádíme prodej všech našich obchodních činností či jejich části, nebo pokud bychom měli projít reorganizací nebo fúzí.
 • Jakýkoli udělený souhlas může být kdykoli zrušen. To platí i tehdy, jestliže chcete zrušit souhlas, který jste nám poskytli před platností nařízení GDPR. Zrušení souhlasu má účinek pouze do budoucna a nemá vliv na zákonnost informací zpracovávaných až do jeho zrušení.

Jak dlouho osobní informace ukládáme?

Vaše osobní informace jsou vymazány, jakmile již nejsou požadovány pro účel, pro které byly získány. Jestliže je to však nutné, vaše údaje můžeme ukládat až do konce doby uchovávání stanovené zákony či dozorčími orgány. To může trvat až deset (10) roků. Vaše údaje můžeme také uchovávat až do konce zákonné doby odpovědnosti, jestliže se to vyžaduje pro stanovení, využití či obhajobu právních nároků. Poté budou příslušné údaje rutinně vymazány.

Naše doby uchovávání osobních informací pravidelně kontrolujeme. Kdykoli si můžete vyžádat vymazání vašich osobních informací tím, že nás kontaktujete, jak je uvedeno níže v následujících částech.

Řízení vašich osobních informací

Shromažďování nebo využití vašich osobních informací se můžete rozhodnout omezit následujícími způsoby:

 • Pokud jste již dříve souhlasili s používáním vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo jiných služeb, můžete si to kdykoli rozmyslet zasláním e-mailu na adresu info@nunababy.com.
 • Jakýkoli udělený souhlas může být kdykoli zrušen. Zrušení souhlasu má účinek pouze do budoucna a nemá vliv na zákonnost informací zpracovávaných až do jeho zrušení.
 • Vaše osobní informace nebudeme prodávat, distribuovat či pronajímat třetím stranám kromě případů, kdy k tomu máme váš souhlas, nebo kdy si to vyžadují zákony.
 • Jestliže se domníváte, že jakékoli informace, které o vás máme, jsou nesprávné či neúplné, kontaktujte nás prosím co nejdříve na výše uvedené e-mailové adrese. Jakékoli chybné informace urychleně opravíme.

Osobní informace převedené třetím stranám

Na základě účelů popsaných ve výše uvedené části „Co děláme s informacemi, které shromažďujeme“ mohou být vaše informace předány následujícím kategoriím příjemců:

 • společnosti Nuna Baby Essentials Inc., se sídlem na adrese 70 Thousand Oaks Blvd., Morgantown, Pennsylvania, Spojené státy americké, a jejím přidruženým společnostem;
 • poskytovatelům služeb, např. k poskytování a hostováním webových stránek;
 • státním orgánům, agenturám subjektům, např. na základě požadavku přístupu, policejních činností a vyšetřování.

Osobní informace mohou být přenášeny, ukládány nebo zpracovávány výše uvedenými třetími strany, které se mohou nacházet v zemích mimo EU/EHP. Pro vaši ochranu a pro ochranu vašich osobních informací jsou pro takovéto přenosy údajů poskytovány odpovídající záruky v souladu s právními požadavky. Pokud pro takové přenosy neexistuje konkrétní právní rámec nebo se takové přenosy provádějí do země, pro kterou Evropská komise nevydala rozhodnutí o přiměřenosti, začleňujeme standardní smluvní doložky EU k ochraně vašich osobních informací. Odesláním vašich osobních informací souhlasíte s jejich přenosem, ukládáním nebo zpracováním.

Jestliže naše služby používáte, zatímco jste mimo EU, vaše informace mohou být za účelem poskytování těchto služeb přenášeny mimo EU.

Vaše osobní informace nebudeme prodávat či pronajímat třetím stranám, zvláště pak nebudeme prodávat osobní informace nezletilých mladších 16 let.

Výše uvedeným příjemcům můžeme z obchodních účelů zpřístupnit následující kategorie osobních informací:

 • Osobní identifikační údaje, včetně vašeho jména a kontaktních informací;
 • Kategorie osobních informací definovaných v Obecném nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen „GDPR“);
 • Obchodní informace;
 • Informace o internetové či jiné síťové činnosti, včetně následujících:
  • IP adresy;
  • Data a času;
  • Prohlížeče;
  • Uživatelského agenta;
  • Operačního systému používaného zařízení;
 • Zeměpisných údajů; a
 • Závěrů, jako jsou vaše preference a zájmy k použití při vytvoření uživatelského profilu.

Třetí strany poskytující produkty, se kterými spolupracujeme: Úzce spolupracujeme s různými třetími stranami poskytujícími produkty, abychom vám přinesli řadu kvalitních a spolehlivých produktů a služeb postavených tak, aby vyhovovaly potřebám nových rodičů. Když se ptáte na jeden nebo více z těchto produktů od jednoho z těchto poskytovatelů, nebo ho zakoupíte, příslušná třetí strana poskytující produkt použije vaše údaje, aby vám poskytla informace a splnila své povinnosti vyplývající ze smluv, které jste s ní uzavřeli. V některých případech budou tito poskytovatelé jednat jako správci vašich informací, doporučujeme vám přečtení jejich zásad ochrany osobních údajů. Tyto třetí strany poskytující produkty budou vaše informace sdílet s námi, my je pak budeme používat v souladu s zásadami o ochraně osobních údajů k zajištění toho, že dostáváte zakoupené produkty.

Třetí strany poskytující služby naším jménem: Vaše informace můžeme předat našim dodavatelům, zástupcům, subdodavatelům a dalším přidruženým organizacím za účelem plnění úkolů a poskytování služeb naším jménem. Patří mezi ně podnikatelské subjekty, které poskytují správu e-mailových adres, vytváření cílové skupiny a komunikační kontaktní služby; subjekty, které poskytují ověření identity a nákupu k vaší ochraně a ochraně společnosti Nunu před podvody; subjekty, které poskytují štítkovací a přepravní služby za účelem dodání vámi objednaných produktů; platební brány a zpracovatelé plateb kreditními a debetní kartami a vydávající a přijímající banky zapojené do plateb kartami a převody z účtů; analytické a personalizační platformy; konzultanti, kteří nám radí s našimi obchodními postupy; subjekty zapojené do analýzy a zlepšování našich marketingových a komunikačních kampaní; a další prodejci třetích stran, kteří mohou být zapojeni do dalších typů služeb a činností, které jsou jinak popsány v těchto zásadách. Když však používáme dodavatele třetích stran, zpřístupňujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné k poskytování služby, a máme uzavřenou smlouvu, která vyžaduje, aby vaše údaje byly zabezpečené a dodavatelé je nepoužívali pro vlastní přímý marketing. Ujišťujeme vás, že vaše informace nepředáme třetím stranám mimo síť Nuna, aby je mohly použít pro své vlastní účely přímého marketingu, pokud nás o to nepožádáte, nebo pokud to není vyžadováno zákonem, například pro účely předcházení podvodům nebo jiné trestné činnosti.

Vaše osobní můžeme také převést na třetí stranu v rámci prodeje části nebo celého našeho podnikání a majetku jakékoli třetí straně, nebo v rámci jakékoli restrukturalizace nebo reorganizace podniku, nebo pokud máme povinnost zpřístupnit nebo sdílet vaše osobní informace za účelem splnění jakékoli zákonné povinnosti nebo k vymáhání či uplatňování našich podmínek používání, nebo k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti naší podpory a našich zákazníků. Podnikneme však kroky k zajištění toho, aby vaše práva na ochranu osobních údajů byla i nadále chráněna.

Profilování

Vaše osobní informace můžeme analyzovat a vytvořit profil vašich zájmů a preferencí, abychom vás mohli kontaktovat s informacemi, které se vás týkají. Můžeme využít další informace o vás, pokud jsou k dispozici z externích zdrojů, abychom tak činili efektivně. Vaše osobní informace můžeme také použít ke zjišťování a snižování podvodů a kreditních rizik.

Máte právo proti takovému profilování kdykoli vznést námitku tím, že nás kontaktujete. Abychom vám však poskytli ty nejlepší služby, doporučujeme použít profilování ke sledování vašich preferencí.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné zajímavé webové stránky. Jakmile však tyto odkazy použijete k opuštění našich webových stránek, měli byste si uvědomit, že nad těmito dalšími stránkami nemáme žádnou kontrolu. Proto nemůžeme nést odpovědnost za ochranu a soukromí jakýchkoli informací, které poskytnete při návštěvě těchto stránek, takové stránky se pak neřídí těmito zásadami ochrany osobních údajů. Měli byste být opatrní a prostudovat si zásady ochrany osobních údajů platné pro příslušné webové stránky.

VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ GDPR

Práva na základě obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“)

Pokud jste fyzická osoba s bydlištěm v Evropské unii, máte následující práva týkající se vašich osobních informací.

 • Právo na informace, čl. 15 GDPR;
 • Právo na opravu, čl. 16 GDPR;
 • Právo na vymazání (právo být zapomenut), čl. 17 GDPR;
 • Právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR;
 • Právo vznést námitku, čl. 21 GDPR.

K využití vašich práv prosím zašlete e-mail na adresu info@nunababy.com. Uveďte minimálně následující údaje, abychom vás mohli identifikovat:

 • jméno
 • doručovací adresu
 • e-mailovou adresu

Za účelem zpracování vaší žádosti a pro účely identifikace budeme tyto údaje používat v souladu se čl. 6, odst. 1, písm. c GDPR.

Máte také právo podat stížnost dozorčímu orgánu v souladu se čl. 77 GDPR. Příslušným dozorčím orgánem pro společnost Nuna je: Information Commissioner's Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Když nás kontaktujete

Když nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, údaje, které poskytnete, budou zpracovány ke splnění vašeho požadavku, toto zpracování může v závislosti na vašem požadavku zahrnovat: vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, stát/jurisdikci, telefonní číslo (volitelně), město, zemi, okres, číslo přímé objednávky (volitelně), jakékoli přílohy (volitelně) a/nebo jakékoli další osobní údaje související s vaší žádostí. Související osobní údaje vymažeme poté, co již nejsou požadovány ke splnění vašeho požadavku,  a zpracování vašich údajů omezíme přísně v souladu s právními požadavky, pokud nám neposkytnete souhlas se zpracováním vámi poskytnutých osobních údajů pro další účely, např. zasílání našeho bulletinu. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6, odst. 1, 1. věta, písm. a, b c a/nebo f GDPR podle předmětu vaší žádosti.

Internetový obchod

Pokud objednáváte v našem internetovém obchodě, podmínkou uzavření a plnění smlouvy je vaše poskytnutí určitých osobních údajů, které potřebujeme ke zpracování vaší objednávky. Tyto povinné a požadované informace jsou označeny příslušným způsobem, poskytnutí dalších informací je dobrovolné. Údaje, které poskytnete, používáme ke zpracování vaší objednávky. To zahrnuje v nezbytném rozsahu přenos dat třetím stranám, například skladům a doručovatelům. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6, odst. 1, 1. věta, písm. b GDPR.

Během objednávky si můžete dobrovolně vytvořit zákaznický účet, pomocí kterého můžeme ukládat vaše údaje pro budoucí nákupy (viz níže uvedená část o zákaznických účtech).

Pokud nám v průběhu objednávky udělíte souhlas, můžeme vámi poskytnuté osobní údaje použít také k zasílání bulletinů, aktualizací o produktech nebo jiných informací.

Z důvodu obchodních a daňových předpisů jsme povinni uchovávat vaši adresu, námi zpracovávané platební údaje (viz níže část PayPal) a údaje týkající se vaší objednávky po dobu až 10 let.

Zákaznický účet

Chcete-li si vytvořit zákaznický účet, můžete tak učinit během objednávky (viz výše uvedená část Internetový obchod) nebo se můžete zaregistrovat zadáním jména, příjmení, e-mailové adresy a vybraného hesla v části Vytvořit nový zákaznický účet našich webových stránek. Poskytnutí těchto údajů je pro vytvoření zákaznického účtu povinné. V okamžiku vytvoření nového zákaznického účtu se můžete navíc dobrovolně přihlásit k odběru bulletinu zaškrtnutím příslušného políčka (viz část Bulletin níže). K vašemu zákaznickému účtu můžete přidat další informace, např. pro usnadnění pozdějších objednávek v našem internetovém obchodě.

Při vytváření zákaznického účtu používáme tzv. dvojité přihlášení, tj. váš účet je nejprve dočasný a jeho vytvoření bude dokončeno, až když vytvoření účtu potvrdíte prostřednictvím kliknutí na odkazu v potvrzovacím e-mailu, který vám bude zaslán za tímto účelem. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby vyjasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

Když vytvoříte zákaznický účet, údaje, které jste poskytli, a minulé a nevyřízené objednávky, pokud existují, budou viditelné ve vašem zákaznickém účtu, když jste přihlášeni, a tyto údaje budou na účtu uloženy až do jeho vymazání. Osobní údaje uložené ve vašem zákaznickém účtu nebo samotný zákaznický účet můžete kdykoli smazat; nemá to vliv na jinak ukládané a zpracovávané údaje ke zpracování vašich objednávek (viz výše Internetový obchod) nebo pro jiné účely. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů vztahujících se k zákaznickým účtům je čl. 6, odst. 1, 1. věta, písm. a GDPR.

Registrace vašeho produktu

Váš produkt můžete registrovat na našich webových stránkách. Registrace vašeho produktu nám umožní poskytovat vám nejnovější informace o vašem produktu a je zcela nepovinná. Pokud se tak rozhodnete, žádáme vás o poskytnutí určitých osobních údajů (jména, příjmení, adresy, města, PSČ, státu, čísla modelu a data výroby), které jsou nezbytné pro registraci a jsou takto označeny na registračním formuláři,  dále můžete poskytnout další nepovinné osobní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo, sériové číslo produktu, datum nákupu a název modelu - automaticky vyplněn na základě čísla modelu).

Pro registraci autosedačky vás specificky žádáme o poskytnutí určitých osobních údajů (jméno, příjmení, adresa, PSČ, město, stát, číslo modelu a datum výroby), které jsou nezbytné pro registraci a označeny příslušným způsobem na registračním formuláři, a případně o poskytnutí dalších nepovinných osobní údajů (e-mailová adresa, sériové číslo, datum nákupu a název modelu - automaticky vyplněn na základě čísla modelu).

Tyto osobní údaje používáme pouze pro registraci produktu. Příslušné osobní údaje vymažeme poté, co již nebudou požadovány pro účely registrace, což obvykle nastane, kdy již nebudou aktualizovány informace o produktu pro váš registrovaný produkt, nebo omezíme zpracování vašich údajů v rozsahu přísného souladu se zákonnými požadavky, pokud jste nám neudělili souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste poskytli při registraci vašeho produktu, pro další účely, např. pro zasílání našeho bulletinu. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je čl. 6, odst. 1, 1. věta, písm. a a/nebo f GDPR.

Bulletin

Můžete se přihlásit k odběru našeho bulletinu, který používáme, abychom vás informovali o aktuálních nabídkách, a k poskytování dalších informací o zakoupených produktech. Inzerované zboží a služby jsou uvedeny v souhlasu.

Pro přihlášení k odběru našeho bulletinu používáme tzv. dvojí přihlášení, váš odběr tedy bude dokončen až po potvrzení vaší registrace kliknutím na odkazu v potvrzovacím e-mailu, který vám bude zaslán k tomuto účelu. Účelem tohoto postupu je prokázat vaši registraci a v případě potřeby vyjasnit možné zneužití vašich osobních údajů.

Požadovanou informací pro odběr bulletinu je vaše e-mailová adresa. Po potvrzení uložíme vaši e-mailovou adresu za účelem zasílání bulletinu. Právním základem pro toto zpracování je čl. 6, odst. 1, 1. věta, písm. a GDPR.

Váš souhlas a odběr bulletinu můžete kdykoli zrušit. Vaše zrušení můžete potvrdit kliknutím na odkazu uvedeném v každém bulletinu nebo zasláním e-mailu na adresu info@nunababy.com či zasláním zprávy na kontakt uvedený v právních informacích.

Klevu

Tyto webové stránky používají k přizpůsobení vyhledávání možnosti vyhledávání od společnosti Klevu Oy (dále jen „Klevu“) na základě umělé inteligence. Právním základem pro zpracování osobních údajů s ohledem na použití Nosto je čl. 6, odst. 1, č. 1, písm. a a f GDPR.

Při vaší návštěvě webových stránek mohou být společnosti Klevu přeneseny údaje uvedené v části „Osobní informace předávané třetím stranám“ těchto zásad ochrany osobních údajů. Přenos dat týkající se společnosti Klevu spadá do „Kategorie marketing a personalizace“ popsané v zásadách použití souborů cookie Další informace naleznete v našich zásadách použití souborů cookie.

Informace o třetí straně: Klevu Oy, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finsko.

Přehled a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.klevu.com/gdpr/.

Mapy Google

Tyto webové stránky používají Mapy Google, službu poskytovanou společností Google LLC (dále jen „Google“). Mapy Google nám umožňují zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a umožňují vám snadné využití funkce mapy. Právním základem pro zpracování osobních údajů spojených s využitím Map Google je čl. 6, odst. 1, č. 1, písm. a a f GDPR.

Při vaší návštěvě webových stránek dostává společnost Google informace o tom, že jste zobrazili příslušnou část našich webových stránek. Kromě toho budou přenesena data uvedená v části „Osobní informace předávané třetím stranám“ těchto zásad ochrany osobních údajů. Pokud po zobrazení výzvy k přístupu na příslušnou podstránku souhlasíte, Google také obdrží informace o vaší aktuální poloze; přesnost těchto informací se liší a závisí na několika faktorech, například na vašem zařízení, prohlížeči, připojení k internetu, poloze a dalších. Přenos dat související s Mapami Google spadá do „kategorie pohodlí“ popsané v zásadách použití souborů cookie. Další informace naleznete v našich zásadách použití souborů cookie.

Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, zda jste do takového účtu přihlášení, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Jestliže jste přihlášení do účtu Google, vaše údaje budou spojeny přímo s vaším účtem. Jestliže nechcete váš účet Google spojit, musíte se před zobrazením příslušné podstránky našeho webu odhlásit. Google ukládá vaše údaje a používá je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo design svých stránek podle potřeb uživatelů. Takové hodnocení probíhá k poskytování reklamy na základě potřeb, i když nejsou uživatelé přihlášení. Vytvoření takového uživatelského profilu můžete odmítnout, učiníte tak kontaktováním společnosti Google.

Informace třetí strany: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přehled a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Pro přenos osobních údajů do USA společnost Google dodržuje předpisy štítu EU–USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics

Tyto webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google LLC (dále jen „Google“).

Službu Google Analytics používáme k analýze a pravidelnému vylepšování našich webových stránek. Získané statistiky nám pomáhají vylepšit naše služby a učinit naše stránky zajímavějšími pro uživatele. Právním základem pro zpracování osobních údajů spojených s využitím Google Analytics je čl. 6, odst. 1, č. 1, písm. a a f GDPR. Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace o vašem použití těchto webových stránek vytvořené souborem cookie jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou i uloženy. Google naším jménem tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavení zpráv o aktivitě na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu. Pro další informace o souborech cookie používaných na našich webových stránkách, viz. zásady použití souborů cookie. Všechny soubory cookie související se službou Google Analytics spadají do „kategorie statistika a výkon“ popsané v zásadách použití souborů cookie.

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou „_anonymizeIp ()“. Výsledkem je zpracovávání IP adres pouze ve zkrácené formě, takže je nelze spojit s osobou v členských státech Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. IP adresa přenášená vaším prohlížečem jako součást Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

Google můžete zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů pomocí modulu plug-in prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Informace třetí strany: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Podmínky služby:  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/.

Přehled a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Pro přenos osobních údajů do USA společnost Google dodržuje předpisy štítu EU–USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube

Na našich stránkách jsou vložena videa, která jsou uložena na http://www.youtube.com (dále jen „YouTube“), video platformě poskytované společností Google LLC (dále jen „Google“). Videa lze přehrávat přímo z našich webových stránek. Právním základem pro zpracování osobních údajů s ohledem na použití YouTube je čl. 6, odst. 1, č. 1, písm. a a f GDPR.

Při vaší návštěvě webových stránek dostává YouTube informace o tom, že jste zobrazili příslušnou podstránku našich webových stránek. Kromě toho budou přenesena data uvedená v části „Osobní informace předávané třetím stranám“ těchto zásad ochrany osobních údajů. Přenos dat související s YouTube spadá do „kategorie pohodlí" popsané v zásadách použití souborů cookie. Další informace naleznete v našich zásadách použití souborů cookie.

Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, zda jste do takového účtu přihlášení, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Jestliže jste přihlášení do účtu Google, vaše údaje budou spojeny přímo s vaším účtem. Jestliže si nepřejete spojení s profilem YouTube, musíte se před přehráváním videí na našich stránkách odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje a používá je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo design svých stránek podle potřeb uživatelů. Takové hodnocení probíhá k poskytování reklamy na základě potřeb, i když nejsou uživatelé přihlášení. Vytvoření takového uživatelského profilu můžete odmítnout, učiníte tak kontaktováním společnosti YouTube.

Informace třetí strany: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přehled a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Pro přenos osobních údajů do USA společnost Google dodržuje předpisy štítu EU–USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vimeo

Na našich stránkách jsou vložena videa, která jsou uložena na http://www.vimeo.com (dále jen „Vimeo“), video platformě poskytované společností Vimeo, Inc. Videa lze přehrávat přímo z našich webových stránek. Právním základem pro zpracování osobních údajů s ohledem na použití Vimeo je čl. 6, odst. 1, č. 1, písm. a a f GDPR.

Při vaší návštěvě webových stránek dostává společnost Vimeo informace o tom, že jste zobrazili příslušnou část našich webových stránek. Kromě toho budou přenesena data uvedená v části „Osobní informace předávané třetím stranám“ těchto zásad ochrany osobních údajů. Přenos dat související s Vimeo spadá do „kategorie pohodlí" popsané v zásadách použití souborů cookie. Další informace naleznete v našich zásadách použití souborů cookie.

Přenos dat probíhá bez ohledu na to, zda Vimeo poskytuje uživatelský účet, zda jste do takového účtu přihlášení, nebo zda uživatelský účet neexistuje. Jestliže jste přihlášení do účtu Vimeo, vaše údaje budou spojeny přímo s vaším účtem. Jestliže si nepřejete spojení s profilem Vimeo, musíte se před přehráváním videí na našich stránkách odhlásit. Vimeo ukládá vaše údaje a používá je pro reklamu, průzkum trhu a/nebo design svých stránek podle potřeb uživatelů. Takové hodnocení probíhá k poskytování reklamy na základě potřeb, i když nejsou uživatelé přihlášení. Vytvoření takového uživatelského profilu můžete odmítnout, učiníte tak kontaktováním společnosti Vimeo.

Informace třetí strany: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Přehled a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://vimeo.com/privacy.

Pro přenos osobních údajů do USA společnost Vimeo dodržuje předpisy štítu EU–USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google AdWords

Google AdWords, webovou službu poskytovanou společností Google LLC (dále „Google“) používáme, abychom upozornili na naše nabídky na externích webech pomocí reklamních materiálů (tzv. Google AdWords). S údaji z reklamních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Používáním AdWords usilujeme o zobrazování reklamy, která vás zajímá, aby pro vás byly naše webové stránky zajímavější a abychom dosáhli ekonomicky přiměřeného posouzení reklamních nákladů. Právním základem pro zpracování osobních údajů spojených s Google AdWords je čl. 6, odst. 1, č. 1, písm. a a f GDPR.

Reklamní materiály Google AdWords jsou dodávány společností Google prostřednictvím tzv. „reklamních serverů“. Za tímto účelem používáme soubory cookie reklamního serveru, které nám umožňují měřit určité parametry úspěšnosti, jako je zobrazování reklam nebo kliknutí uživateli. Jestliže naše stránky otevřete z reklamy v Googlu, Google AdWords na vaše zařízení uloží soubor cookie. Platnost těchto souborů cookie vyprší po 30 dnech, tyto soubory vás neidentifikují jako jednotlivce. Pro další informace o souborech cookie používaných na našich webových stránkách, viz. zásady použití souborů cookie. Všechny soubory cookie související se službou Google AdWords spadají do „kategorie marketing a personalizace" popsané v zásadách použití souborů cookie.

Soubory cookie reklamního serveru umožňují společnosti Google rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky zákazníka AdWords a platnost souboru cookie uloženého v počítači uživatele ještě nevypršela, Google a zákazník rozpoznají, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému zákazníkovi AdWords je přiřazen jiný soubor cookie a soubory cookie nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. My sami neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje týkající se uvedených reklamních opatření. Pouze dostáváme statistická hodnocení od Googlu. Na základě těchto hodnocení můžete hodnotit, která použitá reklamní opatření jsou zvláště účinná. Z používání reklamních materiálů nedostáváme žádné další údaje, zvláště pak na základě těchto informací nemůžeme identifikovat uživatele.

Vzhledem k používaným marketingovým nástrojům váš prohlížeč naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další použití údajů získaných  pomocí tohoto nástroje společností Google, a proto vás můžeme informovat pouze podle našich znalostí.

Integrací funkce AdWords Conversion Google získá informaci, že jste klikli na jedné z našich reklam a zobrazili odpovídající stránku našeho webu. Jestliže jste registrováni pro službu Google, Google může návštěvu spojit s vaším účtem. I když nejste u Googlu registrováni nebo nejste přihlášeni, je zde možnost, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu.

Tomuto sledování můžete zabránit různými způsoby:

příslušným nastavením softwaru vašeho prohlížeče, zejména zákazem souborů cookie třetích stran, což znamená, že nebudete dostávat žádné reklamy třetích stran;

deaktivací souborů cookie pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby byly blokovány soubory cookie z domény „www.googleadservices.com“; deaktivace může být smazána v případě následného vymazání souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči;

deaktivací zájmově orientovaných reklam poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“ prostřednictvím odkazu http://www.aboutads.info/choices, deaktivace může být smazána v případě následného vymazání souborů cookie uložených ve vašem prohlížeči;

trvalou deaktivací ve vašem prohlížeči s pomocí modulu plug-in dostupného na http://www.google.com/settings/ads/plugin; v tomto případě je možné, že nebudete schopni zcela využívat všechny funkce našich webových stránek.

Informace třetí strany: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Přehled a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Pro přenos osobních údajů do USA společnost Google dodržuje předpisy štítu EU–USA na ochranu soukromí: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Pixel/Facebook Custom Audiences

Webové stránky využívají funkci remarketingu „Custom Audiences“ společnosti Facebook Ireland Ltd. (dále jen „Facebook“) s takzvaným „Facebook Pixel“. To uživatelům webových stránek umožňuje zobrazovat zájmově orientované reklamy („reklamy na Facebooku“) při návštěvě sociální sítě Facebook nebo jiných webových stránek, které tuto metodu také používají. S pomocí kódu Facebook Pixel sledujeme účel zobrazování námi umístěných reklam na Facebooku pouze těm uživatelům Facebooku, kteří také projevili zájem o naše webové stránky. S pomocí kódu Facebook Pixel se snažíme zajistit, aby reklamy na Facebooku odpovídaly možným zájmům uživatele a neotravovaly vás. Snažíme se také zobrazovat pouze reklamy, které vás zajímají či které činí naše webové stránky zajímavějšími. S pomocí kódu Facebook Pixel jsme navíc schopni porozumět účinnosti reklamy na Facebooku pro statistické účely, díky čemuž jsme schopni vědět, zda byli uživatelé na naše webové stránky přesměrováni po kliknutí na reklamě Facebooku. Právním základem pro zpracováním osobních údajů spojených s Facebook Pixel/Facebook Custom Audiences je čl. 6, odst. 1, č. 1, písm. a a f

S kódem Facebook-Pixel váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebooku. Integrací kódu Facebook Pixel získá Facebook informaci, že jste klikli na jedné z našich reklam a zobrazili odpovídající stránku našeho webu. Jestliže jste registrováni pro službu Facebook, Facebook může návštěvu spojit s vaším účtem. I když nejste zaregistrováni na Facebooku  nebo přihlášení do vašeho účtu na Facebooku, je možné, že poskytovatel zjistí a uloží vaši IP adresu a jiné identifikační funkce. Nemáme vliv na rozsah a další použití údajů shromažďovaným s pomocí tohoto nástroje Facebookem. Přenos dat týkající se společnosti Facebook spadá do „Kategorie marketing a personalizace" popsané v zásadách použití souborů cookie. Další informace naleznete v našich zásadách použití souborů cookie.

Používání kódu Facebook Pixel můžete kdykoli odmítnout změnou nastavení souborů cookie pro naše webové stránky zde, nebo přihlášení uživatelé Facebooku na adrese: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Informace o třetí straně: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Přehled a prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy.

Uživatelé do 16 let

Záleží nám na ochraně osobních údajů dětí do 16 let. Jestliže je vám 16 a méně, před poskytováním vašich osobních údajů si prosím vyžádejte souhlas vašeho rodiče či zákonného zástupce.

Zabezpečení

Ve společnosti Nuna dodržujeme administrativní, fyzické a technické postupy k ochraně informací uložených na našich serverech a v našich prostředích. Přístup k informacím je omezen prostřednictvím jedinečných přihlašovacích údajů na ty zaměstnance, kteří je potřebují k výkonu pracovních funkcí. K zabezpečení procesu registrace účtu, přihlašovacích informací a dat přenášených do společnosti Nuna používáme standardní šifrovací protokol Transport Layer Security (TLS). Data ukládáme a zpracováváme v souladu s nejlepšími oborovými postupy a v souladu s požadavky na dodržování předpisů pro zabezpečení, jako je například Standard zabezpečení dat platebních karet (PCI DSS). To zahrnuje vhodná administrativní, fyzická a technická ochranná opatření k zabezpečení dat před neoprávněným přístupem, zpřístupněním a použitím. Provádíme pravidelná hodnocení rizik a včas opravujeme zjištěné chyby zabezpečení. I když se snažíme chránit vaše osobní informace, žádné prostředí nemůže být zcela bezpečné, a proto veškeré informace, které nám předáte, poskytujete na své vlastní riziko, protože nemůžeme zaručit, že jsou plně chráněny. Znamená to, že jakmile obdržíme vaše informace, maximálně se vynasnažíme o jejich zabezpečení v našich systémech.

Jestliže máte jakýkoli dotaz týkající se čehokoli v těchto zásadách ochrany osobních údajů, nebo se domníváte, že vaše osobní informace byly zneužity, nebo s nimi bylo nesprávně zacházeno, kontaktujte nás prosím na info@nunababy.com. 

Poslední aktualizace těchto zásad: 15. října 2020.