Warunki korzystania z Witryny


Witamy w Nunababy.com! Przed przejściem do jakiekolwiek części Witryny Nuna lub skorzystaniem z jej usług prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi Warunkami. Obejmują one zasady, zgodnie z którymi Nuna zapewnia Użytkownikowi dostęp do tej Witryny oraz oferowanych w niej usług.

Nuna zastrzega sobie prawo do modyfikacji niniejszych Warunków w dowolnym czasie, a Użytkownik, korzystając z tej Witryny, wyraża zgodę na ich przestrzeganie, zarówno w obecnej postaci, jak też w formie ich wszelkich przyszłych zmian.

Polityka prywatności

Szczegółowe informacje o wykorzystywaniu i ochronie przez Nuna informacji przekazywanych firmie w tej Witrynie znajdują się na stronie Polityka prywatności tutaj.

Zmiany cen i/lub opisów produktów

Wszystkie ilustracje i opisy w niniejszej Witrynie mogą ulegać zmianom.

Błędy w Witrynie Nuna

Ceny i dostępność produktów mogą ulegać zmianom bez uprzedzenia. Ewentualne błędy będą korygowane w razie wykrycia. Firma Nuna zastrzega sobie prawo do wycofania dowolnej opublikowanej oferty, anulowania zamówień oraz korekty wszelkich błędów, niedokładności lub pominięć w dowolnej opublikowanej ofercie lub cenie, włączając w to przypadki wykryte po przesłaniu zamówienia i niezależnie od dokonania lub niedokonania potwierdzenia zamówienia i przetworzenia płatności Użytkownika.

Treści użytkownika

Udostępniając zdjęcia w dowolny z poniższych sposobów:

  • • w mediach społecznościowych: Instagram, Twitter, Facebook oraz Pinterest, z hasztagiem #myNuna
  • poprzez bezpośrednie przesłanie zdjęć do Witryny Nunababy.com
  • w formie odpowiedzi na prośbę firmy Nuna o prawa do zdjęcia z hasztagiem #myNunafam

Użytkownik wyraża zgodę na poniższe postanowienia:

Użytkownik jest prawowitym właścicielem wszystkich treści i informacji publikowanych lub udostępnianych za pośrednictwem niniejszej Witryny (określanych jako „Treści użytkownika” i obejmujących m.in. zdjęcia, filmy, wiadomości e-mail oraz komentarze).

Użytkownik zezwala firmie Nuna na powielanie, wyświetlanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie oraz inne wykorzystanie swoich Treści użytkownika w odniesieniu do Witryny Nunababy.com, stron Nuna w mediach społecznościowych i do innych celów marketingowych firmy Nuna, włączając w to m.in. materiały drukowane, pocztę elektroniczną, komunikację z klientami i użytkownikami, materiały sklepowe oraz inne zastosowania reklamy handlowej.

Firma Nuna może wyświetlać reklamy w związku z Treściami użytkownika lub na stronach umożliwiających przeglądanie tych treści przez Użytkownika lub inne podmioty; firma Nuna może też wykorzystać Treści użytkownika do celów reklamy i promocji marki Nuna i/lub Witryny Nunababy.com. Niniejsze zezwolenie dla firmy Nuna dotyczące Treści użytkownika jest niewyłączne, co oznacza, że Użytkownik może używać swoich Treści użytkownika do własnych celów lub zezwalać innym podmiotom na korzystanie z nich do odnośnych celów.

Zezwolenie dla firmy Nuna dotyczące Treści użytkownika jest w pełni opłacone i wolne od tantiem, co oznacza, że firma Nuna nie posiada w stosunku do użytkownika żadnych należności z tytułu korzystania przez firmę Nuna z Treści użytkownika. Firma Nuna może egzekwować swoje prawa w dowolnym miejscu na świecie. Na koniec, zezwolenie dla firmy Nuna jest zezwoleniem wieczystym.

Użytkownik zobowiązuje się, co następuje:

Użytkownik jest właścicielem wszystkich praw do swoich Treści użytkownika lub, opcjonalnie, ma prawo przekazać firmie Nuna w/w prawa; Użytkownik opłacił oraz uiści w pełni wszystkie opłaty lub inne płatności, które mogą wiązać się z korzystaniem ze swoich Treści użytkownika; oraz Treści użytkownika nie naruszają praw własności intelektualnej, praw do ochrony prywatności, praw do wizerunku ani żadnych innych ustawowych praw jakiejkolwiek strony trzeciej.

Na Użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich Treści użytkownika oraz niniejszej Witryny w odniesieniu do wszystkich działań występujących lub wykonywanych w ramach Treści użytkownika lub w związku z tą Witryną.

Firma Nuna może odmówić przyjęcia lub przesłania Treści użytkownika z dowolnego powodu, może też usunąć Treści użytkownika z Witryny z jakichkolwiek przyczyn.

Zakończenie korzystania z Witryny

Firma Nuna może wyłączyć dostęp Użytkownika do wszystkich lub dowolnych części niniejszej Witryny w dowolnym czasie, z dowolnej przyczyny lub bez powodu, za powiadomieniem lub bez i ze skutkiem natychmiastowym. Jeśli Użytkownik życzy sobie zamknąć swoje konto, może to zrobić poprzez zaprzestanie korzystania z tej Witryny. Wszelkie kwestie dotyczące danych osobowych Użytkownika po zakończeniu korzystania z Witryny są omówione w naszej Polityce prywatności.

Prawa własności

Użytkownik uznaje, że wszystkie treści i materiały udostępniane przez firmę Nuna w niniejszej Witrynie są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, patentami, tajemnicami handlowymi lub innymi prawami i przepisami własności. Za wyjątkiem przypadków wyraźnego upoważnienia na piśmie przez firmę Nuna, Użytkownik zgadza się nie sprzedawać, licencjonować, wypożyczać, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, powielać, przesyłać, wyświetlać w przestrzeni publicznej, przetwarzać w przestrzeni publicznej, publikować, adaptować, edytować ani tworzyć dzieł pochodnych od żadnych takich materiałów lub treści.

Powielanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie wszelkich treści, materiałów lub elementów designu zamieszczonych w niniejszej Witrynie w jakichkolwiek innych celach jest ściśle zabronione bez wyraźnego pisemnego zezwolenia przez firmę Nuna. Wykorzystanie treści lub materiałów do celów niewyrażonych jako dozwolone na mocy tych Warunków korzystania z Witryny jest zabronione.

Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności i zabezpieczyć firmę Nuna, jej spółki powiązane oraz odnośną kadrę menedżerską, dyrektorów, pracowników i przedstawicieli (określanych łącznie jako „Strony zwolnione od odpowiedzialności”) przed jakimikolwiek roszczeniami, odszkodowaniami, stratami, należnościami, pozwami, działaniami, żądaniami, postępowaniami (niezależnie od ich natury prawnej lub administracyjnej) oraz kosztami (włączając w to m.in. uzasadnione koszty adwokackie) grożącymi, dochodzonymi lub wnoszonymi przez jakąkolwiek stronę trzecią przeciwko którejkolwiek Stronie zwolnionej z odpowiedzialności, a wynikającymi z lub powiązanymi z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub jakimkolwiek naruszeniem jej Warunków przez Użytkownika. Postanowienia tej sekcji Warunków pozostaną w mocy po zaprzestaniu ich obowiązywania.

Wyłączenie gwarancji i ograniczenie odpowiedzialności

WSZYSTKIE MATERIAŁY, INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI WCHODZĄCE W SKŁAD LUB UDOSTĘPNIANE ZA POŚREDNICTWEM NINIEJSZEJ WITRYNY (ZWANE ŁĄCZNIE „TREŚCIAMI”) SĄ ZAPEWNIANE W STANIE W JAKIM SIĘ AKTUALNIE ZNAJDUJĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. NINIEJSZA WITRYNA I TREŚCI SĄ ZAPEWNIANE BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŻONEJ LUB DOROZUMIANEJ, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. DOROZUMIANE GWARANCJE TYTUŁU PRAWNEGO, NIENARUSZALNOŚCI, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ ZDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, JAK RÓWNIEŻ WSZELKIE GWARANCJE DOROZUMIANE W DRODZE UŻYTKOWANIA LUB WYKORZYSTANIA HANDLOWEGO, WSZYSTKIE KTÓRE SĄ NINIEJSZYM WYRAŹNIE WYŁĄCZONE. FIRMA NUNA I JEJ SPÓŁKI POWIĄZANE, LICENCJODAWCY ORAZ DOSTAWCY NIE GWARANTUJĄ, ŻE: (A) TREŚCI SĄ AKTUALNE, DOKŁADNE, PEŁNE, RZETELNE LUB ZGODNE ZE STANEM FAKTYCZNYM; (B) NINIEJSZA WITRYNA BĘDZIE BEZPIECZNA LUB DOSTĘPNA W DOWOLNYM OKREŚLONYM CZASIE LUB MIEJSCU; (C) WSZELKIE WADY LUB BŁĘDY BĘDĄ SKORYGOWANE; (D) TREŚCI SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW; ANI ŻE (E) REZULTATY KORZYSTANIA Z WITRYNY SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA. KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z WITRYNY ODBYWA SIĘ WYŁĄCZNIE NA ICH WŁASNE RYZYKO.

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NUNA (ANI JEJ SPÓŁKI POWIĄZANE, LICENCJODAWCY LUB DOSTAWCY) NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W PRZEDMIOCIE NINIEJSZEJ UMOWY, NIEZALEŻNIE OD FORMY JAKIEGOKOLWIEK ROSZCZENIA LUB DZIAŁANIA (CZY TO Z TYTUŁU UMOWNEGO, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ LUB INNEGO) ZA ŻADNE (A) KWESTIE WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN OD NIEJ NIEZALEŻNYCH, (B) STRATY LUB NIEDOKŁADNOŚCI DANYCH, UTRATĘ LUB PRZERWĘ W UŻYTKOWANIU, LUB KOSZT ZAPEWNIENIA ZASTĘPCZYCH TECHNOLOGII, TOWARÓW LUB USŁUG, LUB ZA (D) SZKODY BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, DOMNIEMANE, UBOCZNE, WIĄŻĄCE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB ODSZKODOWANIA Z NAWIĄZKĄ, WŁĄCZAJĄC W TO M.IN. UTRATĘ DZIAŁALNOŚCI, DOCHODÓW, ZYSKÓW LUB REPUTACJI, NAWET JEŚLI FIRMA NUNA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NINIEJSZE OGRANICZENIA SĄ NIEZALEŻNE OD INNYCH POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY I BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ NAWET W PRZYPADKU NIESPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK ŚRODKÓW ZARADCZYCH NINIEJSZYM ZAPEWNIONYCH.

Sąd i prawo właściwe

Korzystając z dowolnej części tej Witryny, Użytkownik uznaje, że niniejsze Warunki podlegają i zostały opracowane w oparciu o prawo holenderskie, z wyłączeniem norm prawa kolizyjnego Holandii. Użytkownik wyraża również zgodę na to, aby wyłączną jurysdykcją dla składania wszelkich roszczeń lub podejmowania działań wynikających z lub dotyczących niniejszych Warunków korzystania z Witryny lub używania tej Witryny przez Użytkownika były sądy umiejscowione w Hadze, Holandia; Użytkownik uznaje też i poddaje się egzekucji osobistej jurysdykcji tychże sądów do celów dochodzenia jakiegokolwiek z takich działań lub roszczeń pomiędzy Użytkownikiem a firmą Nuna. Korzystanie z Witryny jest nieuprawnione w jakiejkolwiek jurysdykcji, która nie nadaje mocy prawnej wszystkim postanowieniom niniejszych Warunków korzystania z Witryny, w tym m.in. tej ich sekcji.