Polityka prywatności


Niniejsza Polityka prywatności („Polityka”) określa, w jaki sposób firma Nuna wykorzystuje i chroni dane, które użytkownik przekazuje firmie Nuna, korzystając z tej witryny. Firma Nuna (my, nas, nasz) zobowiązuje się dbać o ochronę prywatności użytkownika.

Gdy prosimy o przekazanie informacji, które pozwolą określić tożsamość użytkownika, kiedy będzie korzystał z tej witryny, użytkownik może mieć pewność, że dane te zostaną wykorzystane wyłącznie w sposób zgodny z niniejszą Polityką prywatności. Firma Nuna może czasami zmieniać niniejszą Politykę, aktualizując tę stronę. Dlatego raz na jakiś czas należy przeglądać tę witrynę, by pozostawać na bieżąco z naszymi zasadami prywatności.

W wypadku dowolnych pytań dotyczących Polityki prywatności lub warunków prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@nunababy.com.

Określenia, takie jak „Nuna”, „my” oraz „nas” odnoszą się do właściciela tej witryny z siedzibą pod adresem:

Nuna International B.V.
Van der Valk Boumanweg 178-C
2352 JD Leiderdorp, Holandia

W jaki sposób gromadzimy dane od użytkowników

Informacje na temat użytkownika możemy gromadzić z różnych źródeł na trzy podstawowe sposoby:

 1. Informacje przekazuje nam użytkownik: informacje od użytkownika gromadzimy, gdy przekazuje nam je za pośrednictwem naszej witryny.
 2. Informacje gromadzimy w sposób automatyczny: niektóre rodzaje informacji gromadzimy automatycznie, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę lub nabywa nasze produkty. Przykładem informacji gromadzonych automatycznie są informacje na temat połączenia internetowego lub innej aktywności sieciowej, gdy użytkownik korzysta z naszej witryny w sposób opisany w niniejszej Polityce.
 3. Informacje gromadzimy z innych źródeł: informacje na temat użytkownika możemy otrzymać ze źródeł zewnętrznych. Możemy na przykład otrzymywać komercyjnie dostępne informacje o użytkowniku od podmiotów zewnętrznych, w tym przekazywane przez strony trzecie listy adresów e-mail, które wykorzystujemy na potrzeby reklamy i marketingu, albo informacje do kontaktu i handlowe, które do nas trafiają, gdy użytkownik nabywa nasze produkty u podmiotów zewnętrznych będących naszymi partnerami handlowymi. Możemy także uzyskiwać informacje od podmiotów zewnętrznych, które dostarczają nam usług za pośrednictwem plików cookie oraz innych technologii w sposób opisany w tej Polityce.

Jakie dane gromadzimy

W ciągu ostatnich 12 miesięcy gromadziliśmy informacje osobowe o konsumentach należące do niżej opisanych kategorii i takie same informacje możemy zbierać na temat użytkownika:

 • identyfikatory osobiste, w tym imię i nazwisko oraz dane do kontaktu;
 • kategorie danych osobowych określone w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”);
 • dane handlowe;
 • dane na temat połączenia internetowego lub innego rodzaju aktywności sieciowej, takie jak:
  • adres IP;
  • data i godzina;
  • przeglądarka;
  • agent użytkownika;
  • system operacyjny używanego urządzenia;
 • dane geolokalizacyjne oraz
 • wnioski, na przykład dotyczące preferencji i zainteresowań użytkownika, wykorzystywane do stworzenia profilu konsumenta.

Poza wyżej wymienionymi danymi podczas korzystania z naszej witryny na dysku twardym komputera użytkownika mogą być zapisywane pliki cookie oraz tak zwane obiekty magazynu HTML5, dotyczy to zakresu, w jakim użytkownik udzielił zgodę poprzez kliknięcie paska z informacją o plikach cookie, który jest wyświetlany po przejściu do naszej witryny. Pliki cookie oraz obiekty magazynu to niewielkie pliki, które dostarczają pewnych informacji nam i niektórym podmiotom zewnętrznym. Pliki cookie sprawiają, że nasza witryna działa lepiej, jest bardziej przyjazna dla użytkownika, wydajna i dostosowana do indywidualnych potrzeb, a także pomagają nam analizować korzystanie z witryny itd.

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych w tej witrynie znaleźć można w naszej Polityce plików cookie.

Co robimy ze zgromadzonymi informacjami

Zebrane informacje na temat użytkownika wykorzystujemy w następujących celach i na poniższej podstawie prawnej:

 • Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z postanowieniami rozporządzenia RODO.
 • Dane osobowe przetwarzamy w celu wypełniania zobowiązań umownych zgodnych z art. 5, paragrafem 1, punktem b rozporządzenia RODO, które obejmują przede wszystkim przetwarzanie zamówień, płatności oraz zwrotów, które można zgłaszać w naszej witrynie.
 • Dane osobowe przetwarzamy, aby realizować prawnie uzasadnione interesy zgodne z art. 6, paragrafem 1, punktem f rozporządzenia RODO, które obejmują przede wszystkim analizę, dochodzenie i obronę roszczeń prawnych, w tym windykację należności, obronę w razie sporów prawnych, pogwałcenie prawa lub porozumień oraz zgodność z odpowiednimi, mającymi zastosowanie przepisami i procesami prawnymi albo jeśli kierowani dobrą wiarą wierzymy, że należy się dostosować do konkretnego przepisu albo z innego powodu ujawnić informacje pozwalające zapobiegać oszustwom w celu zmniejszania ryzyka kredytowego, współpracy z policją oraz innymi organami rządowymi bądź na potrzeby ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa odwiedzających naszą witrynę bądź innych osób, a także w celach reklamowych, o ile użytkownik nie sprzeciwił się wykorzystaniu jego danych oraz w celu tworzenia statystyk poprawiających jakość i bezpieczeństwo naszych produktów i usług.
 • Dane osobowe użytkownika przetwarzamy w oparciu o jego zgodę na podstawie art. 6, paragrafu 1, punktu a rozporządzenia RODO w konkretnych celach, takich jak: wysyłanie newsletterów, personalizowanie korzystania z naszej witryny, personalizowanie ofert oraz reklamy, wspieranie procesów związanych z korzystaniem z tej witryny, utrzymania serwisu i analizy, która pozwala nam optymalizować nasze doświadczenie i oferty dla użytkowników, a na poziomie wewnętrznym w celu prowadzenia rejestrów, w tym utrzymywania i serwisowania kont klientów, w krótkiej perspektywie tymczasowych zastosowań, takich jak reklama behawioralna, sprawdzania informacji użytkownika w celu ochrony przed osobami odpowiedzialnymi za działania złośliwe, zwodnicze, oszukańcze lub nielegalne oraz ścigania ich przed sądem, a także zgłaszania nieprawidłowości do związanych z funkcjonalnością, wykrywania przypadków zagrożeń bezpieczeństwa w naszych systemach, świadczenia wewnętrznych usług analitycznych na potrzeby badań związanych z rozwojem technicznym, a także w wypadku sprzedaży całości lub części naszej firmy albo restrukturyzacji lub fuzji.
 • Wszelkie udzielone zgody można w każdej chwili cofnąć. Dotyczy to także cofania zgód udzielonych przed wejściem w życie rozporządzenia RODO. Cofnięcie zgody ma skutek tylko w odniesieniu do przyszłości i nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe użytkownika są usuwane, gdy tylko przestają służyć celom, dla których zostały zgromadzone. Jednak w razie konieczności możemy nadal gromadzić dane osobowe użytkownika do wygaśnięcia okresów ich przechowywania wyznaczonych przez ustawodawcę lub organy nadzorcze. Mogą one wynosić do dziesięciu (10) lat. Możemy także zatrzymywać dane użytkownika do upłynięcia terminów ustawowych, jeśli będzie to konieczne do ustanowienia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych. Po tym terminie odpowiednie dane są rutynowo usuwane.

Regularnie sprawdzamy nasze okresy przechowywania danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili wnieść o wykasowanie danych osobowych, kontaktując się z nami w sposób wskazany w dalszych częściach.

Administrowanie danymi osobowymi

Użytkownik może zdecydować o ograniczeniu gromadzenia lub wykorzystywania jego danych osobowych w następujący sposób:

 • Jeżeli użytkownik wcześniej udzielił nam zgody na wykorzystywanie jego danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego lub świadczenia innych usług, może w dowolnej chwili zmienić zdanie i poinformować nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@nunababy.com.
 • Wszelkie udzielone zgody można w każdej chwili cofnąć. Cofnięcie zgody ma skutek tylko w odniesieniu do przyszłości i nie wpływa na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.
 • Nie będziemy sprzedawać, rozpowszechniać ani udostępniać danych osobowych użytkownika stronom trzecim, o ile nie otrzymamy jego zgody lub nie będzie to od nas wymagane na mocy obowiązującego prawa.
 • Jeśli użytkownik uzna, że którekolwiek z posiadanych przez nas informacji na jego temat są nieprawidłowe lub niepełne, powinien jak najszybciej skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na powyższy adres e-mail. Bezzwłocznie zmodyfikujemy wszelkie informacje, które okażą się nieprawidłowe.

Dane osobowe przekazywane stronom trzecim

Zgodnie z celami określonymi w powyższej części „Co robimy ze zgromadzonymi informacjami” dane użytkownika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

 • spółce Nuna Baby Essentials Inc. z siedzibą pod adresem 70 Thousand Oaks Blvd., Morgantown, Pennsylvania, Stany Zjednoczone oraz podmiotom stowarzyszonym spółki;
 • dostawcom usług, np. zajmującym się udostępnianiem i hostingiem witryny;
 • organom, agencjom oraz podmiotom rządowym, np. na podstawie wymogu przekazania danych albo na potrzeby czynności i śledztw organów ścigania.

Dane osobowe mogą być przekazywane, przechowywane lub przetwarzane przez wyżej wymienione strony trzecie, które mogą mieć siedziby poza UE/ EOG. W trosce o ochronę użytkownika oraz jego danych osobowych przy przesyłaniu tego typu informacji stosowane są odpowiednie zabezpieczenia określone wymogami prawnymi i zgodne z nimi. Jeśli nie istnieją konkretne ramy prawne dotyczące przesyłania tego typu informacji lub informacje te są przesyłane do kraju, co do którego Komisja UE nie wydała decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony, w celu ochrony danych osobowych użytkownika włączamy tu standardowe klauzule umowne obowiązujące w UE. Przekazując swoje dane osobowe, użytkownik wyraża zgodę na tego rodzaju przesyłanie, przechowywanie oraz przetwarzanie.

Jeśli użytkownik korzysta z naszych usług podczas pobytu poza granicami UE, jego dane mogą być przesyłane poza UE w celu świadczenia mu tych usług.

Nie będziemy sprzedawać ani wypożyczać danych osobowych użytkownika podmiotom zewnętrznym, a w szczególności nie będziemy sprzedawać danych osobowych nieletnich poniżej 16 roku życia.

W celach handlowych możemy  powyższym odbiorcom przekazywać dane osobowe z następujących kategorii:

 • identyfikatory osobiste, w tym imię i nazwisko oraz dane do kontaktu;
 • kategorie danych osobowych określone w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”);
 • dane handlowe;
 • dane na temat połączenia internetowego lub innego rodzaju aktywności sieciowej, takie jak:
  • adres IP;
  • data i godzina;
  • przeglądarka;
  • agent użytkownika;
  • system operacyjny używanego urządzenia;
 • dane geolokalizacyjne oraz
 • wnioski, na przykład dotyczące preferencji i zainteresowań użytkownika, wykorzystywane do stworzenia profilu konsumenta.

Zewnętrzni dostawcy produktów, z którymi współpracujemy: ściśle współpracujemy z wieloma zewnętrznymi dostawcami produktów, by oferować użytkownikom szeregu najwyższej jakości niezawodnych produktów i usług opracowanych w sposób pozwalający odpowiadać na potrzeby młodych rodziców. Gdy użytkownik zada pytanie dotyczące tego produktu lub tych produktów albo nabędzie je od jednego z tych dostawców, odpowiedni zewnętrzny dostawca produktów skorzysta z danych użytkownika, aby przekazać mu informacje i wywiązać się ze zobowiązań, jakie spoczywają na nim w związku z wszelkimi umowami, które zawarł z użytkownikiem. W niektórych przypadkach będą działać w charakterze administratorów danych osobowych użytkownika, dlatego radzimy zapoznać się z ich politykami prywatności. Zewnętrzni dostawcy produktów będą nam udostępniać dane użytkownika, a my będziemy je wykorzystywać zgodnie z zapisami Polityki prywatności, dbając, by użytkownik otrzymał produkty, które zamówił.

Zewnętrzni dostawcy produktów pracujący w naszym imieniu: możemy przekazywać dane użytkownika naszym zewnętrznym kontrahentom, agentom, podwykonawcom oraz innym powiązanym organizacjom w celu realizacji zadań i świadczenia użytkownikowi usług w naszym imieniu. Należą do nich podmioty gospodarcze świadczące usługi zarządzania listami e-mailingowymi, generowania odbiorców treści oraz utrzymywania kontaktów ze społecznościami; podmioty świadczące usługi weryfikowania tożsamości i zakupów w celu zabezpieczania użytkownika oraz firmę Nuna przed oszustwami; podmioty świadczące usługi etykietowania i wysyłki w celu dostarczania produktów zamówionych przez użytkownika; firmy obsługujące za pomocą bramek i przetwarzające płatności kartami kredytowymi i debetowymi oraz banki wydające karty i przyjmujące płatności, które obciążają karty użytkownika lub jego rachunki finansowe; platformy analityczne oraz personalizowane; konsultanci doradzający nam w kwestiach biznesowych; podmioty zaangażowane w analizę oraz optymalizowanie naszych kampanii marketingowych i komunikacyjnych, a także inni kontrahenci zewnętrzni, którzy mogą być zaangażowani w świadczenie innego rodzaju usług i realizację działań, o których mowa w niniejszej Polityce. Jednak gdy korzystamy z usług kontrahentów zewnętrznych, ujawniamy wyłącznie dane osobowe niezbędne do zrealizowania usługi, a ponadto łączy nas umowa, która zobowiązuje ich do zapewnienia bezpieczeństwa danych użytkownika i nie wykorzystywania ich na potrzeby własnego marketingu bezpośredniego. Użytkownik może mieć pewność, że nie ujawnimy jego danych stronom trzecim spoza kręgu firmy Nuna, które mogłyby wykorzystać takie dane do własnych celów marketingu bezpośredniego, o ile użytkownik sam nas o to nie poprosi lub nie zostaniemy do tego zobowiązani prawnie, na przykład w celu zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom.

I wreszcie możemy przesłać dane osobowe użytkownika dowolnym stronom trzecim w ramach sprzedaży części lub całości naszego przedsiębiorstwa i aktywów lub w ramach dowolnej restrukturyzacji lub reorganizacji przedsiębiorstwa albo gdy jesteśmy zobowiązani ujawnić lub udostępnić dane osobowe użytkownika, aby spełnić dowolne wymogi prawne albo wprowadzić w życie lub wyegzekwować nasze warunki korzystania albo chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo naszych fanów i klientów. Podejmiemy jednak działania w celu zagwarantowania, że prawo użytkownika do prywatności będzie nadal odpowiednio chronione.

Profilowanie

Możemy analizować dane osobowe użytkownika w celu utworzenia profilu jego zainteresowań i preferencji, abyśmy mogli wysyłać mu istotne dla niego informacje. Aby zwiększyć skuteczność tych działań, możemy wykorzystywać dodatkowe informacje o użytkowniku, gdy są dostępne ze źródeł zewnętrznych. Możemy także wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu wykrywania oszustw i ryzyka kredytowego.

Użytkownik ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się tego typu profilowaniu, kontaktując się z nami; jednak w celu zapewnienia najwyższej jakości usług zalecamy stosowanie profilowania śledzącego preferencje użytkownika.

Łącza do innych witryn

W naszej witrynie mogą być prezentowane łącza do innych witryn zgodnych z zainteresowaniami. Należy jednak pamiętać, że gdy użytkownik klika te łącza i opuszcza naszą witrynę, nie mamy żadnej kontroli nad taką witryną. Tym samym nie ponosimy odpowiedzialności za ochronę oraz prywatność żadnych informacji przekazywanych w czasie odwiedzania takich witryn, a witryny te nie podlegają niniejszej polityce prywatności. Należy więc zachować ostrożność i zapoznać się z treścią polityki prywatności stosowanej w danej witrynie.

PRAWA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z RODO

Prawa wynikające z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”)

Użytkownikowi mieszkającemu w kraju należącym do Unii Europejskiej przysługują następujące prawa związane z jego danymi osobowymi.

 • Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą,  art. 15 rozporządzenia RODO.
 • Prawo do sprostowania danych, art. 16 rozporządzenia RODO.
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), art. 17 rozporządzenia RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania, art. 18 rozporządzenia RODO.
 • Prawo do przenoszenia danych, art. 20 rozporządzenia RODO.
 • Prawo do sprzeciwu, art. 21 rozporządzenia RODO.

W przypadku chęci dochodzenia swoich praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@nunababy.com. Prosimy podać przynajmniej następujące informacje pozwalające określić tożsamość użytkownika:

 • imię i nazwisko;
 • adres pocztowy;
 • adres e-mail.

Należy pamiętać, że w celu przetworzenia zgłoszenia użytkownika oraz określenia jego tożsamości wykorzystamy te dane zgodnie z art. 6, paragrafem 1, punktem c rozporządzenia RODO.

Użytkownikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzoru zgodnie z art. 77 rozporządzenia RODO. W przypadku firmy Nuna właściwym organem nadzoru jest: Information Commissioner's Office [brytyjski urząd ds. ochrony danych osobowych], Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami

Kiedy użytkownik kontaktuje się z nami, wysyłając wiadomość e-mail, dzwoniąc lub uzupełniając formularz kontaktowy dostępny w naszej witrynie, przekazane przez niego dane są przez nas przetwarzane w celu odpowiedzi na jego zapytanie; w zależności od rodzaju zapytania dane te mogą obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail, region/województwo, numer telefonu (opcjonalnie), miejscowość, kraj, powiat, bezpośredni numer zamówienia (opcjonalnie), dowolne załączniki (opcjonalnie) i/lub wszelkie inne dane osobowe dotyczące zapytania użytkownika. Powiązane dane osobowe usuwamy, gdy nie są już potrzebne do zareagowania na zapytanie, i ograniczamy przetwarzanie danych użytkownika, ściśle stosując się do wymogów prawnych, o ile użytkownik nie wyrazi zgody na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w innych celach, na przykład abyśmy wysyłali mu nasz newsletter. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a, punkt b, punkt c i/lub punkt f rozporządzenia RODO, w zależności od tematu zapytania.

Sklep internetowy

Gdy użytkownik składa zamówienie w naszym sklepie internetowym, w celu zawarcia i realizacji umowy musi przekazać pewne dane osobowe, których potrzebujemy, by przetworzyć jego zamówienie. Niezbędne i wymagane informacje oznaczone są jako takie, a przekazanie dodatkowych informacji jest dobrowolne. Przekazane dane wykorzystujemy w celu zrealizowania zamówienia użytkownika. Obejmuje to przekazanie danych w niezbędnym zakresie stronom trzecim, takim jak pracownicy magazynów i dostawcy. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt b rozporządzenia RODO.

W czasie składania zamówienia można dobrowolnie utworzyć konto klienta, które pozwoli nam zachować dane użytkownika na potrzeby przyszłych zamówień (patrz poniższy rozdział dotyczący kont klienta).

Jeśli użytkownik wyrazi zgodę przy składaniu zamówienia, będziemy mogli także wykorzystać przekazane przez niego dane osobowe, aby wysyłać mu newslettery, aktualizacje produktów lub inne informacje.

Ze względu na przepisy handlowe i podatkowe jesteśmy zobowiązani na okres do 10 lat zachować dane użytkownika, takie jak adres, dane dotyczące płatności, o ile jest przetwarzana przez nas (patrz: część „PayPal” poniżej), oraz dane dotyczące zamówienia.

Konto klienta

Jeśli użytkownik zechce utworzyć konto klienta, będzie mógł je założyć przy składaniu zamówienia (patrz: część „Sklep internetowy” powyżej) lub zarejestrować się, podając w części „Utwórz nowe konto klienta” naszej witryny swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz wybrane hasło. Podanie tych danych jest niezbędne do utworzenia konta klienta. Ponadto w momencie tworzenia nowego konta klienta można opcjonalnie subskrybować newsletter, zaznaczając odpowiednie pole wyboru (patrz: część „Newsletter” poniżej). Opcjonalnie użytkownik może dodać do swojego konta klienta dodatkowe informacje ułatwiające między innymi składanie kolejnych zamówień w naszym sklepie internetowym.

Podczas tworzenia konta klienta przez użytkownika stosujemy tak zwaną metodę podwójnej rejestracji (double opt-in), co oznacza, że konto użytkownika na początku jest tymczasowe, a proces jego zakładania zostanie sfinalizowany, gdy użytkownik potwierdzi chęć utworzenia konta klienta, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Celem tej procedury jest potwierdzenie rejestracji oraz, w razie konieczności, ujawnienie ewentualnego bezprawnego wykorzystania danych osobowych użytkownika.

Gdy użytkownik stworzy konto klienta, przekazane przez niego dane, a także ewentualne wcześniejsze i obecne zamówienia, będą widoczne na jego koncie klienta po zalogowaniu i dane takie pozostaną zapisane na koncie do czasu jego usunięcia. Użytkownik może zawsze usunąć dane osobowe zapisane na swoim koncie klienta, a także samo konto klienta; nie ma to wpływu na pozostałe dane przechowywane i przetwarzane przez nas na potrzeby realizacji zamówień użytkownika (patrz: część „Sklep internetowy” powyżej) lub w innych celach. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych dotyczących kont klienta stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a rozporządzenia RODO.

Rejestracja produktu użytkownika

Użytkownik może zarejestrować swój produkt, korzystając z naszej witryny. Rejestracja produktu przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne i pozwala nam dostarczać użytkownikowi najnowsze informacje na temat konkretnego produktu. Jeśli użytkownik zdecyduje się zarejestrować produkt, poprosimy go o przekazanie pewnych danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres, miejscowość, kod pocztowy, województwo, numer modelu oraz data produkcji), które są niezbędne do zarejestrowania produktu i oznaczone jako takie w formularzu rejestracyjnym, a także o przekazanie dodatkowych danych opcjonalnych (takich jak adres e-mail, numer telefonu, numer seryjny produktu, data nabycia oraz nazwa modelu wpisywana domyślnie w oparciu o numer modelu).

W przypadku rejestracji konkretnie fotelików samochodowych prosimy użytkownika o podanie pewnych danych osobowych (takich jak imię, nazwisko, adres, kod pocztowy, miejscowość, województwo, numer modelu oraz data produkcji), które są niezbędne do zarejestrowania produktu i oznaczone jako takie w formularzu rejestracyjnym, a także o przekazanie dodatkowych danych opcjonalnych (takich jak adres e-mail, numer seryjny, data nabycia oraz nazwa modelu wpisywana domyślnie na podstawie numer modelu).

Te dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu zarejestrowania produktu. Odpowiednie dane osobowe usuwamy, gdy nie są już potrzebne do rejestracji, czyli zazwyczaj wówczas, gdy informacje o zarejestrowanym produkcie nie są już aktualizowane lub ograniczamy przetwarzanie danych użytkownika do zakresu pozwalającego zachować pełną zgodność z wymogami prawnymi, o ile użytkownik nie udzieli nam zgody na przetwarzanie danych osobowych przekazanych w czasie rejestrowania produktu w innych celach, tj. wysyłania mu naszego newslettera. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a i/lub punkt f rozporządzenia RODO.

Newsletter

Użytkownik może subskrybować nasz newsletter, który stosujemy w celu informowania go o aktualnych ofertach lub przekazywania dodatkowych informacji o zakupionych produktach. Reklamowane towary i usługi zostały określone w oświadczeniu zgody.

Na potrzeby subskrybowania newslettera stosujemy tak zwaną metodę podwójnej rejestracji (double opt-in), co oznacza, że proces subskrypcji zostanie sfinalizowany, gdy użytkownik potwierdzi rejestrację, klikając łącze zawarte w wiadomości e-mail z potwierdzeniem. Celem tej procedury jest potwierdzenie rejestracji oraz, w razie konieczności, ujawnienie ewentualnego bezprawnego wykorzystania danych osobowych użytkownika.

Aby rozpocząć subskrypcję newslettera, użytkownik musi podać swój adres e-mail. Gdy użytkownik potwierdzi swój adres e-mail, dopiszemy go do listy subskrybentów newslettera. Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a rozporządzenia RODO.

Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę i anulować subskrypcję newslettera. Zgodę można wycofać, klikając łącze zawarte w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, wysyłając wiadomość e-mail na adres info@nunababy.com lub wysyłając wiadomość pod dane do kontaktu podane w stopce.

Klevu

W tej witrynie wykorzystujemy funkcje wyszukiwania opartego na sztucznej inteligencji dostępne w systemie Klevu Oy („Klevu”), aby personalizować proces wyszukiwania w tej witrynie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do stosowania Nosto stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a oraz punkt f rozporządzenia RODO.

Gdy użytkownik odwiedza witrynę, możemy wysyłać do Klevu dane określone w niniejszej Polityce prywatności w części „Dane osobowe przekazywane stronom trzecim ”. Przekazywanie danych związane z Klevu podlega kategorii „Marketing i personalizacja” opisanej w Polityce plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Dane strony trzeciej: Klevu Oy, Lapinlahdenkatu 16, 00180 Helsinki, Finlandia.

Ogólna polityka ochrony danych oraz powiązane oświadczenie: https://www.klevu.com/gdpr/.

Mapy Google

W tej witrynie korzystamy z Map Google, czyli usługi oferowanej przez spółkę Google LLC („Google”). Dzięki Mapom Google możemy prezentować użytkownikom interaktywne mapy bezpośrednio w witrynie, aby mogli w wygodny sposób korzystać z funkcji mapy. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do używania Map Google stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a oraz punkt f rozporządzenia RODO.

Gdy użytkownik odwiedza witrynę, Google otrzymuje informację o tym, że uzyskał dostęp do danej podstrony naszej witryny. Dodatkowo przekazywane są także dane określone niniejszej Polityce prywatności w części „Dane osobowe przekazywane stronom trzecim”. Gdy użytkownik wyrazi zgodę, klikając odpowiednią opcję podczas otwierania danej podstrony, Google uzyska także informacje o aktualnej lokalizacji użytkownika; dokładność tej informacji jest zmienna i zależy od kilku czynników, takich jak urządzenie, przeglądarka, połączenie internetowe, lokalizacja użytkownika i nie tylko. Przekazywanie danych w ramach usługi Mapy Google podlega kategorii „Wygoda użytkowania” opisanej w Polityce plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto Google czy też nie, oraz bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany na takim koncie czy też nie. Jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie Google, dane zostaną powiązane bezpośrednio z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce, by dane były wiązane z jego kontem Google, musi wylogować się przed odwiedzeniem danej podstrony naszej witryny. Google przechowuje dane użytkownika i wykorzystuje je w celach reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej witryny w sposób odpowiadający na zapotrzebowanie. Takiej oceny dokonuje się w celu dostarczania reklam dopasowanych do potrzeb także użytkownikom niezalogowanym. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na stworzenie takiego profilu użytkownika i może odmówić wyrażenia zgody, kontaktując się z Google.

Dane podmiotu zewnętrznego: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ogólna polityka ochrony danych oraz powiązane oświadczenie: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

W związku z wysyłaniem danych osobowych do USA firma Google wystąpiła o objęcie programem Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics

W tej witrynie stosujemy Google Analytics, usługę analizy odwiedzin stron internetowych świadczoną przez firmę Google LLC („Google”).

Usługi Google Analytics używamy, aby analizować i regularnie usprawniać naszą witrynę. Uzyskane statystyki pomagają nam usprawniać nasze usługi i podnosić atrakcyjność witryny dla użytkownika. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do stosowania Google Analytics stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a oraz punkt f rozporządzenia RODO. Usługa Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które pozwalają analizować sposób, w jaki użytkownik korzysta z witryny. Zazwyczaj generowane przez pliki cookie informacje na temat sposobu, w jaki użytkownik korzysta z tej witryny, są przesyłane na serwer Google w USA i przechowywane na tym serwerze. Google wykorzystuje te informacje, by w naszym imieniu oceniać sposób, w jaki użytkownik korzysta z tej witryny, tworzyć raporty na temat aktywności w witrynie oraz świadczyć nam inne usługi związane z aktywnością w witrynie i korzystaniem z internetu. Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych w tej witrynie znaleźć można w naszej Polityce plików cookie. Wszystkie pliki cookie związane z Google Analytics podlegają kategorii „Statystyka i wydajność” opisanej w Polityce plików cookie.

W tej witrynie wykorzystujemy funkcję Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp ()”. W rezultacie adresy IP są przetwarzane wyłącznie w formie skróconej, aby nie można ich było powiązać z konkretną osobą mieszkającą w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika na potrzeby usługi Google Analytics nie będzie scalony z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować Google możliwość gromadzenia generowanych przez pliki cookie danych dotyczących jego sposobu korzystania z witryny (w tym zapisywania jego adresu IP) oraz przetwarzania tych danych, aby to zrobić, może skorzystać z dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dane podmiotu zewnętrznego: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Warunki świadczenia usług:  https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/.

Ogólna polityka ochrony danych oraz powiązane oświadczenie: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

W związku z wysyłaniem danych osobowych do USA firma Google wystąpiła o objęcie programem Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube

W naszej witrynie prezentujemy nagrania wideo przechowywane w serwisie http://www.youtube.com („YouTube”), platformie wideo należącej do firmy Google LLC („Google”). Nagrania można odtwarzać bezpośrednio w naszej witrynie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych związanych z używaniem serwisu YouTube stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a oraz punkt f rozporządzenia RODO.

Gdy użytkownik odwiedza witrynę, serwis YouTube otrzymuje informację o tym, że otworzył daną podstronę naszej witryny. Dodatkowo przekazywane są także dane określone w niniejszej Polityce prywatności w części „Dane osobowe przekazywane stronom trzecim”. Przekazywanie danych w ramach serwisu YouTube podlega kategorii „Wygoda użytkowania" opisanej w Polityce plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Dane są przekazywane serwisowi YouTube niezależnie od tego, czy użytkownik ma w YouTube aktywne konto czy też nie, oraz bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany w takim koncie czy też nie. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, dane są wiązane bezpośrednio z jego kontem. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego aktywność była przypisywana do jego profilu YouTube, powinien wylogować się przed odtworzeniem nagrań w naszej witrynie. Dane użytkownika przechowywane w serwisie YouTube są wykorzystywane w celach reklamowych, badania rynku i/lub projektowania witryny serwisu w sposób odpowiadający na zapotrzebowanie. Takiej oceny dokonuje się w celu dostarczania reklamy dostosowanej do potrzeb także użytkownikom niezalogowanym. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na stworzenie takiego profilu użytkownika i może odmówić, kontaktując się z YouTube.

Dane podmiotu zewnętrznego: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ogólna polityka ochrony danych oraz powiązane oświadczenie: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

W związku z wysyłaniem danych osobowych do USA firma Google wystąpiła o objęcie programem Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Vimeo

W naszej witrynie prezentujemy nagrania wideo przechowywane w serwisie http://www.vimeo.com („Vimeo”), platformie wideo należącej do spółki Vimeo, Inc. Nagrania te można odtwarzać bezpośrednio w naszej witrynie. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w ramach usługi Vimeo stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a oraz punkt f rozporządzenia RODO.

Gdy użytkownik odwiedza witrynę, do serwisu Vimeo jest przesyłana informacja o jego dostępie do danej podstrony naszej witryny. Dodatkowo przekazywane są także dane określone w niniejszej Polityce prywatności w części „Dane osobowe przekazywane stronom trzecim”. Udostępnianie danych w ramach serwisu Vimeo podlega kategorii „Wygoda użytkowania" opisanej w Polityce plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Dane są przekazywane niezależnie od tego, czy użytkownik ma konto w serwisie Vimeo czy też nie, oraz bez względu na to, czy użytkownik jest zalogowany na takim koncie czy też nie. Jeśli użytkownik jest zalogowany w serwisie Vimeo, dane zostaną przypisane bezpośrednio do jego konta. Jeśli użytkownik nie chce, aby jego aktywność była przypisywana do jego profilu Vimeo, powinien wylogować się przed odtworzeniem nagrań w naszej witrynie. Dane użytkownika są zapisywane w serwisie Vimeo i wykorzystywane w celach reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej witryny w sposób odpowiadający na zapotrzebowanie. Takiej oceny dokonuje się w celu dostarczania reklamy dostosowanej do potrzeb także użytkownikom niezalogowanym. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na stworzenie takiego profilu użytkownika i może odmówić wyrażenia zgody, kontaktując się z serwisem Vimeo.

Dane podmiotu zewnętrznego: Vimeo, Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Ogólna polityka ochrony danych oraz powiązane oświadczenie: https://vimeo.com/privacy.

W związku z wysyłaniem danych osobowych do USA spółka Vimeo wystąpiła o objęcie programem Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google AdWords

Korzystamy z Google AdWords, usługi sieci Web dostarczanej przez firmę Google LLC („Google”), aby promować nasze oferty w witrynach zewnętrznych z pomocą materiałów reklamowych (tak zwanych Google AdWords). Na podstawie danych z kampanii reklamowych możemy ustalić, jak skuteczne są określone czynności reklamowe. Korzystamy z usługi AdWords, aby móc pokazywać reklamy, które zainteresują użytkownika, uatrakcyjnić naszą witrynę internetową oraz sformułować  obiektywną ekonomicznie ocenę kosztów reklamy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą usługi Google AdWords jest art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a oraz punkt f rozporządzenia RODO.

Treści reklamowe Google AdWords są przekazywane przez Google za pośrednictwem tak zwanych „Asderwerów”. W tym celu używamy plików cookie Adserwerów, które pozwalają nam mierzyć pewne parametry skuteczności, na przykład w zakresie wyświetlania reklam albo kliknięć użytkowników. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej za pośrednictwem reklamy Google, usługa Google AdWords zapisuje plik cookie w urządzeniu użytkownika. Takie pliki cookie wygasają zazwyczaj po upływie 30 dni i nie służą do identyfikacji tożsamości użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych w tej witrynie znajduje się w naszej Polityce plików cookie. Wszystkie pliki cookie związane z Google AdWords podlegają kategorii "Marketing i personalizacja" opisanej w Polityce plików cookie.

Pliki cookie Adserwera pozwalają Google rozpoznać przeglądarkę internetową. Jeżeli użytkownik odwiedza niektóre strony witryny klienta usługi AdWords, a pliki cookie przechowywane w komputerze użytkownika jeszcze nie wygasły, Google i klient mogą zauważyć, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Do każdego klienta usługi AdWords jest przypisywany inny plik cookie, a pliki tego typu nie mogą być śledzone za pośrednictwem witryn klientów usługi AdWords. Sami nie gromadzimy ani nie przetwarzamy danych osobowych w związku ze stosowaniem wspomnianych metod reklamy. Otrzymujemy jedynie analizy statystyczne od Google. Na podstawie tych analiz możemy ocenić, które zastosowane metody są wyjątkowo skuteczne. Nie otrzymujemy dalszych danych w związku z korzystaniem z materiałów reklamowych, a już zwłaszcza nie możemy identyfikować użytkowników na podstawie tych informacji.

Z powodu używanych narzędzi marketingowych w przeglądarce automatycznie ustanawiane jest połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystywanie przez Google danych zgromadzonych w wyniku używania tego narzędzia, w związku z czym możemy udzielić tylko informacji zgodnych z naszym poziomem wiedzy.

Dzięki zintegrowaniu funkcji konwersji z usługą AdWords Google otrzymuje informację, że użytkownik kliknął jedną z naszych reklam albo otworzył powiązaną z nią stronę w naszej witrynie. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowanym użytkownikiem usługi Google, Google przypisze odwiedziny do jego konta. Nawet jeżeli użytkownik nie jest zarejestrowany w Google lub nie zalogował się do konta Google, istnieje możliwość, że dostawca odnajdzie i zapisze jego adres IP.

Udziału w procesie śledzenia można uniknąć w różny sposób:

poprzez odpowiednie skonfigurowanie ustawień przeglądarki, a zwłaszcza wyłączenie obsługi plików cookie innych firm, aby nie musieć otrzymywać reklam od stron trzecich;

wyłączając w ustawieniach przeglądarki pliki cookie umożliwiające śledzenie za pomocą konwersji, aby pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” były blokowane; dezaktywacja może zostać anulowana w przypadku późniejszego usunięcia plików cookie zapisanych w przeglądarce;

wyłączając reklamy oparte na zainteresowaniach dostawców, którzy przystąpili do kampanii samoograniczającej „About Ads”, za pośrednictwem łącza http://www.aboutads.info/choices, dezaktywacja może zostać anulowana w przypadku późniejszego usunięcia plików cookie zapisanych w przeglądarce;

poprzez trwałą dezaktywację w przeglądarce za pomocą dodatku dostępnego pod łączem http://www.google.com/settings/ads/plugin; w takim wypadku nie będzie można w pełnym zakresie korzystać z funkcjonalności naszej witryny.

Dane podmiotu zewnętrznego: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Ogólna polityka ochrony danych oraz powiązane oświadczenie: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

W związku z wysyłaniem danych osobowych do USA firma Google wystąpiła o objęcie programem Tarcza Prywatności UE-USA: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Facebook Pixel / Facebook Custom Audiences

W witrynie stosujemy funkcję remarketingu „Custom Audiences” firmy Facebook Ireland Ltd. („Facebook”) oraz tak zwanego „Piksela Facebooka”. Dzięki tym narzędziom użytkownikom witryny odwiedzającym sieć społecznościową Facebook lub inne witryny korzystające z tej metody wyświetlają się reklamy zgodne z ich zainteresowaniami („reklamy Facebook”). Stosowanie narzędzia Piksel Facebooka pozwala nam realizować cele związane z wyświetlaniem publikowanych przez nas reklam Facebook jedynie tym użytkownikom serwisu Facebook, którzy wykazują zainteresowanie naszą witryną. Korzystamy z narzędzia Piksel Facebooka, aby nasze reklamy Facebook odpowiadały prawdopodobnym zainteresowaniom użytkowników i nie były dla nich uciążliwe. Naszym celem jest także wyświetlanie jedynie tych reklam, które mogą zainteresować użytkownika oraz uatrakcyjnienie naszej witryny. Ponadto narzędzie Piksel Facebooka pomaga nam zrozumieć skuteczność reklam Facebook w celach statystycznych, a tym samym dowiedzieć się, czy użytkownicy zostali przekierowani do naszej witryny po kliknięciu reklamy Facebook. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do stosowania narzędzi Piksel Facebooka/ Facebook Custom Audiences stanowi art. 6, paragraf 1, ustęp 1, punkt a oraz punkt f.

Dzięki narzędziu Piksel Facebook przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem serwisu Facebook. Dzięki integracji narzędzia Piksel Facebook do serwisu Facebook jest przesyłana informacja, że użytkownik kliknął jedną z naszych reklam albo otworzył powiązaną z nią stronę w naszej witrynie. Jeżeli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook przypisze odwiedziny do jego konta. Nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany w serwisie Facebook lub zalogowany na koncie w serwisie Facebook, dostawca może odnaleźć i zapisać jego adres IP oraz inne cechy pozwalające określić jego tożsamość. Nie mamy wpływu na zakres oraz dalsze wykorzystanie danych zebranych przez firmę Facebook podczas korzystania z tego narzędzia. Przekazywanie danych związane z serwisem Facebook podlega kategorii „Marketing i personalizacja" opisanej w Polityce plików cookie. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować ze stosowania narzędzia Piksel Facebooka, dopasowując ustawienia plików cookie w naszej witrynie tutaj, a jeśli jest zalogowanym użytkownikiem serwisu Facebook, tutaj: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#.

Dane podmiotu zewnętrznego: Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia.

Ogólna polityka ochrony danych oraz powiązane oświadczenie: https://www.facebook.com/about/privacy.

Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia

Dbamy o prywatność dzieci, które nie ukończyły 16 roku życia. Użytkownik, który nie ukończył 16 roku życia musi uzyskać zgodę rodziców/ opiekunów prawnych, zanim przekaże nam swoje dane osobowe.

Bezpieczeństwo

W firmie Nuna stosujemy procedury administracyjne oraz rozwiązania fizyczne i techniczne pozwalające chronić informacje przechowywane na naszych serwerach oraz w naszych środowiskach systemowych. Dzięki unikatowym danym logowania do konta dostęp do informacji jest ograniczony wyłącznie do tych pracowników, którzy ich potrzebują, by wykonywać swoje zadania. Korzystamy ze standardowo wykorzystywanej w branży technologii kodowania Transport Layer Security (TLS), by zapewniać bezpieczeństwo w czasie zakładania konta, a także chronić dane logowania oraz dane przesyłane do firmy Nuna. Przechowujemy i przetwarzamy dane zgodnie z wiodącymi praktykami branżowymi oraz z poszanowaniem wymogów bezpieczeństwa, takich jak norma dotycząca bezpieczeństwa danych posiadaczy kart płatniczych Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), o ile mają zastosowanie. Praktyki te obejmują odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, fizyczne i techniczne pozwalające chronić dane przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem. Przeprowadzamy okresowe oceny ryzyka oraz bezzwłocznie usuwamy wszelkie wykryte luki w zabezpieczeniach. Choć dokładamy wszelkich starań, by chronić dane osobowe użytkowników, wiemy, że nie istnieją w pełni bezpieczne środowiska i dlatego to użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za wszelkie informacje przesyłane do nas, ponieważ nie możemy zagwarantować pełnej ochrony danych. Po otrzymaniu informacji od użytkownika dołożymy wszelkich starań, by zagwarantować, że będą bezpieczne w naszych systemach.

W wypadku dowolnych pytań dotyczących jakiejkolwiek kwestii poruszanej w niniejszej Polityce prywatności lub podejrzenia, że doszło do nadużycia lub niewłaściwego zastosowania danych osobowych użytkownika prosimy o kontakt pod adresem e-mail info@nunababy.com. 

Niniejszą Politykę po raz ostatni zaktualizowano dnia 15 października 2020 roku.