Algemene voorwaarden


Welkom bij Nunababy.com! Voordat u deze website, deels of in zijn geheel, benaderd of gebruikt, vraagt Nuna u om de volgende voorwaarden zorgvuldig door te nemen. Deze voorwaarden beschrijven de omstandigheden waaronder Nuna u toegang geeft tot deze Website en de diensten die via de website worden geleverd.

Nuna behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen, en door gebruik te maken van deze Website stemt u ermee in gebonden te zijn door de huidige voorwaarden en toekomstige wijzigingen.

Privacybeleid

Informatie over hoe Nuna de gegevens die via deze Website aan Nuna worden verstrekt, gebruikt en beschermt, is in te zien op de pagina voor het Privacybeleid van Nuna (hier).

Wijzigingen aan prijzen en/of omschrijvingen

Alle afbeeldingen en omschrijvingen op deze Website zijn behoudens wijzigingen.

Fouten op de Website van Nuna

Prijzen en beschikbaarheid van producten zijn behoudens wijzigingen die niet vooraf worden aangekondigd. Fouten worden verbeterd zodra we ervan op de hoogte zijn. Nuna behoudt zich het recht voor aangeboden aanbiedingen in te trekken, bestellingen te annuleren en om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in gestelde aanbiedingen of prijzen te corrigeren, inclusief nadat bestellingen zijn verzonden, al dan niet of de bestelling is bevestigd en uw betaling is verwerkt.

Inhoud van gebruikers

Door foto's op een van de volgende manieren te delen:

  • Instagram, Twitter, Facebook, en Pinterest met de hashtag #myNuna
  • Foto's rechtstreeks te uploaden naar Nunababy.com
  • Door op een fotorechtenverzoek van Nuna te reageren met de hashtag #myNuna

U gaat akkoord met het volgende:

Dat u de rechtmatige eigenaar bent van alle inhoud en informatie die u plaatst op of deelt via deze Website (naar deze inhoud wordt verwezen met "Inhoud van gebruikers" en is inclusief maar niet beperkt tot foto's, video's, e-mails en opmerkinen).

U geeft Nuna toestemming en een licentie om uw inhoud te reproduceren, weer te geven, uit te voeren, te distribueren en anderszins te gebruiken in verband met Nunababy.com, de sociale-mediasites van Nuna en andere marketingactiviteiten van Nuna, inclusief maar niet beperkt tot drukwerk, e-mails, klant- & consumentencommunicatie, winkelmateriaal en andere marketing.

Nuna kan advertenties weergeven in verband met uw Inhoud of op pagina's waar u of anderen uw Inhoud kunnen bekijken, en Nuna kan uw Inhoud gebruiken om Nuna en/of Nunababy.com te adverteren en te promoten. De licentie die u aan Nuna voor uw Inhoud verstrekt is niet-exclusief, wat betekent dat u de Inhoud voor uw eigen doeleinden kunt blijven gebruiken en anderen uw Inhoud voor hun doeleinden kunt laten gebruiken.

De licentie die u aan Nuna voor uw Inhoud verstrekt is kosteloos en royaltyvrij, wat betekent dat Nuna u niets verschuldigd is in verband met het gebruik van uw Inhoud. Nuna mag zijn rechten waar ook ter wereld uitoefenen. Tot slot is de licentie die u aan Nuna verstrekt eeuwig.

U belooft dat:

u alle rechten op uw inhoud bezit, of dat u het recht hebt om Nuna de bovenstaande rechten te verstrekken; u kosten en andere betalingen in verband met het gebruik van uw Inhoud volledig hebt betaald of zult betalen; en dat uw Inhoud geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten, de privacyrechten, de publicatierechten of andere rechten dan derden.

U bent verantwoordelijk voor het bewaken van de veiligheid van uw Inhoud en deze Website, voor alle activiteiten die plaatsvinden of handelingen die worden uitgevoerd onder uw Inhoud of in verband met deze Website.

Nuna kan om welke reden dan ook weigeren om Inhoud van gebruikers aan te nemen of te verzenden en kan Inhoud van gebruikers om welke reden dan ook van de Website verwijderen.

Beëindiging

Nuna kan uw toegang tot deze Website, deels of in het geheel, ten alle tijde, met of zonder opgaaf van reden, met of zonder voorafgaande aankondig en met onmiddellijke ingang beëindigen. Als u uw account wilt opheffen, kunt u het gebruik van deze Website gewoon staken. Raadpleeg ons Privacybeleid als u vragen hebt over uw persoonsgegevens na beëindiging.

Eigendomsrechten

U stemt ermee in dat alle inhoud en al het materiaal dat via deze Website aan Nuna ter beschikking wordt gesteld, wordt beschermd door copyrights, handelsmerken, dienstmerken, patenten, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten en -wetten. Behalve waar expliciet schriftelijk toegestaan door Nuna, stemt u ermee in dergelijk materiaal of dergelijke inhoud niet te verkopen, in licentie te geven, te verhuren, aan te passen, te distribueren, te kopiëren, te reproduceren, te verzenden, in het openbaar uit te voeren, te publiceren, aan te passen, te bewerken of afgeleide werken hiervan te produceren.

Het reproduceren, kopiëren of distribueren van inhoud, materiaal of ontwerpelementen op deze Website voor andere doeleinden is zonder expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Nuna strikt verboden. Het gebruik van inhoud of materialen voor doeleinden waarvoor in deze Algemene voorwaarden geen expliciete toestemming is verleend, is verboden.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in om Nuna, zijn dochterondernemingen en de respectievelijke officieren, directeuren, werknemers en vertegenwoordigers (hierna aangeduid met "Gevrijwaarde partijen) schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle (schade)claims, verliezen, aansprakelijkheid, rechtszaken, maatregelen, eisen, stappen (zowel juridische als administratieve) en kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatskosten) waarmee wordt gedreigd, die worden geclaimd of ingediend door derden tegen de Gevrijwaarde partijen voortvloeiend uit of gerelateerd aan uw gebruik van deze Website of uw schending van deze voorwaarden. De voorwaarden in dit gedeelte overleven de beëindiging van deze Voorwaarden.

Vrijwaring van garanties en beperking van de aansprakelijkheid

ALLE MATERIALEN, INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN INBEGREPEN IN OF BESCHIKBAAR VIA DEZE WEBSITE (AANGEDUID MET "DE INHOUD") WORDT/WORDEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" GELEVERD. DEZE WEBSITE EN DIENS INHOUD WORDEN GELEVERD ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIE VAN TITEL, NIET-INBREUK, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR SPECIFIEKE DOELEN, EN GARANTIES DIE WORDEN GEÏMPLICEERD DOOR DE UITVOERING OF HET GEBRUIK WORDEN BIJ DEZE EXPLICIET AFGEWEZEN. NUNA EN ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS GARANDEREN NIET DAT: (A) DE INHOUD TIJDIG, NAUWKEURIG, COMPLEET, BETROUWBAAR OF CORRECT IS; (B) DEZE WEBSITE OP ENIG MOMENT OF ENIGE LOCATIE VEILIG OF BESCHIKBAAR IS; (C) FOUTEN OF GEBREKEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD; (D) DE INHOUD VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ELEMENTEN; OF (E) UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN. UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE IS VOLLEDIG VOOR EIGEN RISICO.

IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL NUNA (OF ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, LICENTIEGEVERS EN LEVERANCIERS) AANSPRAKELIJKE WORDEN GESTELD VOOR ZAKEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE INHOUD VAN DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT DE VORM VAN DE CLAIM OF DE STAPPEN (ONGEACHT OF DEZE CONTRACTEN BETREFFEN, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS), VOOR (A) ZAKEN DIE BUITEN ONS REDELIJKE BEHEER VALLEN, (B) VERLIES OF ONNAUWKEURIGHEID VAN GEGEVENS, VERLIES OF ONDERBREKING VAN HET GERBRUIK OF KOSTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN VERVANGENDE TECHNOLOGIE, GOEDEREN OF DIENSTEN, OF (C) DIRECTE OF INDIRECTE, PUNITIEVE, BIJKOMENDE, VERTROUWENS-, SPECIALE, VOORBEELD- OF VERVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ZAKELIJKE VERLIEZEN OF DERVING VAN OMZET, WINST OF GOODWILL, ZELFS ALS NUNA OP DE HOOGSTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE/VERLIEZEN. DEZE BEPERKINGEN ZIJN ONAFHANKELIJK VAN ALLE ANDERE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST EN ZIJN VAN TOEPASSING, NIETTEGENSTAANDE HET MISLUKKEN VAN EEN HIERIN BEPAALD BEROEP.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Door deze Website, deels of in het geheel, te gebruiken, stemt u ermee in dat deze Voorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd binnen de Nederlandse wet, exclusief rechtsconflicten. U stemt er nadrukkelijk mee in dat het exclusieve rechtsgebied voor vorderingen of procedures die voortvloeien uit deze Voorwaarden of uw gebruik van deze Website zullen worden ingediend bij de rechtbank in Den Haag, en u stemt er verder mee in dat u gebonden bent door de persoonlijke jurisdictie van deze rechtbank wat betreft het procederen van dergelijke vorderingen of procedures tussen u en Nuna. Het gebruik van de Website is niet toegestaan in rechtsgebieden waar niet alle elementen van deze Algemene voorwaarden kunnen worden afgedwongen, inclusief en zonder beperking, dit gedeelte.

Voor vragen over het bovenstaande kunt u contact met ons opnemen.